Programu Inteligentny Rozwój – nowa wersja Szczegółowego opisu osi priorytetowych

Zmiany w dokumencie dotyczą:

  • informacji o projektach pozakonkursowych,
  • informacji dotyczących instrumentów finansowych, w szczególności dotyczących podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację,
  • informacji o instrumentach wsparcia priorytetów wdrażanych w trybie konkursowym,
  • treści warunków uwzględnienia dochodu w projektach realizowanych w ramach I i IV osi;
  • danych zawartych w Planie finansowym SZOOP;
  • załączników.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój