Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1

1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych / 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, Infrastruktura i Środowisko

Nabór wniosków do konkursu: od 31.12.2016 do 01.03.2017.

Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji.

Kto może składać wnioski?

przedsiębiorca, tj. przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach budowy lub przebudowy instalacji skutkującej zwiększeniem mocy zainstalowanej wsparcie skierowane będzie na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących biomasę (pow. 5 MWth), energię promieniowania słonecznego (pow. 2 MWth) lub energię geotermalną (pow. 2 MWth). Elementem projektu może być przyłącze do sieci ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).

Poziom dofinansowania.

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, z uwzględnieniem Metodyki wyliczenia maksymalnej wysokości dofinansowania ze środków UE, stanowiącej załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu. Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro.

Poddziałanie 1.1.1 – nabór w trybie konkursowym