Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów od 10.01.2017 do 24.01.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Działania 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.

Kto może składać wnioski?

wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania, a także w zakresie co najmniej jednej z niżej wymienionych form:

  • poradnictwo psychologiczne,
  • pośrednictwo pracy,
  • szkolenia, kursy, studia podyplomowe,
  • staże, praktyki zawodowe,
  • subsydiowanie zatrudnienia,
  • dodatek relokacyjny,
  • wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, w formie zwrotnej lub bezzwrotnej, połączone z4e wsparciem pomostowym o charakterze doradczo-szkoleniowym oraz w postaci finansowej.

Linki

http://rpo.wupbialystok.praca.gov.pl