Pilotaż Program Dobry Pomysł

Nabór w poddziałaniu 2.4.1 inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów, Programu Inteligentny Rozwój – Pilotaż Program Dobry Pomysł  od 10.04.2017 do 25.04.2017

Kto może składać wnioski?

Osoba prawna, której zgodnie ze statutem, umową spółki lub innym przewidzianym prawem dokumentem, celem jest wspieranie działalności innowacyjnej i innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych oraz która:

a) nie działa w celu osiągnięcia zysku i przeznacza zysk na cele statutowe albo działa dla zysku, ale przeznacza zysk na cele statutowe, oraz której zysk lub środki zgromadzone w ramach kapitałów lub funduszy nie są dzielone między członków, zgodnie ze statutem, umową spółki lub innym przewidzianym prawem dokumentem, albo

b) jest jednostką sektora finansów publicznych albo

c) jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa.

Wnioskodawcą może być również konsorcjum ww. osób prawnych obejmujące nie więcej niż 4 podmioty.

Finansowanie przeznaczone jest przede wszystkim na:

  1. organizację naboru i oceny pomysłów zgłaszanych do Programu Dobry Pomysł wyłącznie przez osoby fizyczne oraz rozliczanie i monitorowanie;
  2. koszty usług doradczych związanych ze świadczeniem usług dla Pomysłodawców;
  3. koszty wynajmu aparatury, certyfikacji;
  4. koszty wynajmu lub utrzymania budynków niezbędnych do realizacji Programu Dobry Pomysł, w proporcji odpowiedniej do rzeczywistego wykorzystania powierzchni biurowej;
  5. działania informacyjno-promocyjne Programu Dobry Pomysł.

Więcej informacji