Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Konkurs od 01.06.2017 do 31.08.2017

  • Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Inteligentny Rozwój

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

  • wyłącznie MSP,
  • zarejestrowane i prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • które przed złożeniem wniosku o dofinansowanie nie otrzymały dofinansowania w ramach I osi PO IR (jako: beneficjenci indywidualni, liderzy konsorcjów, konsorcjanci, wehikuły inwestycyjne, który otrzymał bezpośrednio wsparcie z NCBR lub jako przedsiębiorstwa typu spin-off powołane przez dany wehikuł w ramach BRIdge Alfa) oraz
  • które przed złożeniem wniosku o dofinansowanie nie otrzymały dofinansowania w ramach Projektu systemowego „BRIdge Alfa”, realizowanego w ramach Działania 1.5 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (jako: wehikuły inwestycyjne, które otrzymały bezpośrednio wsparcie z NCBR lub jako przedsiębiorstwa typu spin-off powołane przez dany wehikuł w ramach BRIdge Alfa).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację małych projektów o krótkim okresie realizacji (zakończonych do 31 października 2018 r.), zlokalizowanych poza województwem mazowieckiem (kategoria regionów słabej rozwiniętych). Projekty muszą obejmować badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania).

 

Linki

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs31112017/