Przebudowa ulicy Sikorskiego w Łomży (odcinek II)

W dniu 23.11.2017 r. odbył się odbiór  końcowy zadania – ,, Przebudowa ulicy Sikorskiego w Łomży (odcinek II) – droga krajowa nr 63 od  Al. Legionów do ulicy Wojska Polskiego z wyłączeniem skrzyżowań. (od km 142 +140,06 do km 142 +810,9).

Prace zostały wykonane na zlecenie Miasta Łomży na podstawie umowy Nr WIN.272.2.15.2017 z dnia 24.02.2017 r. i pozwolenia na budowę Decyzja nr 5/2016 r. z  dnia 11 stycznia 2016 r. przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o. ul. Sikorskiego 156 w Łomży.

Zakres wykonanych robót na w/w zadaniu obejmował:

 w zakresie robót drogowych:

– wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni ulicy kategorii ruchu KR4,

– przebudowę skrzyżowań z ulicami bocznymi,

– przebudowę i budowę zatok autobusowych,

– przebudowę i budowę chodników,

– budowę ścieżki rowerowej,

– przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych,

w zakresie robót sanitarnych:

– przebudowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z regulacją istniejących studni

kanalizacyjnych, wpustów deszczowych oraz likwidację istniejących elementów

wyłączonych z eksploatacji,

– przebudowę sieci wodociągowej kolidującej z przebudowywaną drogą, regulacją

włazów oraz likwidację istniejących elementów wyłączonych z eksploatacji,

– wykonanie komory technologicznej – elementu systemu miejskiej sieci ciepłowniczej,

– przebudowę istniejącej kanałowej sieci ciepłowniczej na technologię rur

preizolowanych wraz z przebudową istniejącej komory i kanału odwadniającego

oraz demontażem wyłączonej z eksploatacji sieci,

– przebudowę istniejącego gazociągu średniego ciśnienia kolidującego z

przebudowanym skrzyżowaniem ulicy Sikorskiego z ulicą Fabryczną.

w zakresie robót elektrycznych i telekomunikacyjnych:

– przebudowa lub zabezpieczenie w niezbędnym zakresie, urządzeń obcych

kolidujących z rozbudowywaną ulicą, m.in. przebudowa  odcinka
linii napowietrznej nn 0,4 kV oraz przebudowa linii kablowej SN-15kV,
zabezpieczenie linii kablowej nn 0,4 kV;

– przebudowa i zabezpieczenie sieci telefonicznej, budowa telekomunikacyjnej
kanalizacji kablowej (kanału technologicznego);

– budowa oświetlenia drogowego;
– budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Sikorskiego – Różana
oraz zsynchronizowanie jej z sygnalizacją świetlną ulic: Sikorskiego – Al. Legionów.

Roboty zostały wykonane w terminie od 23.II.2017 do 15.11.2017 r. zgodnie z zapisem w Dzienniku Budowy tom. I,II,III,IV. Prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną  Egis Poland Sp. z o.o.  ul. Puławska 182 02-670 Warszawa. Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do 23.11.2022 r. Wartość wykonanych robót wyniosła 5 679 154,28 zł (brutto),

Projekt był współfinansowany w 85 % tj. kwotą 4 827 281, 13 zł przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Oś priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie 4.2: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T (Transeuropejska Sieć Transportowa) i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

Przedmiotowy projekt dotyczy przebudowy drogi krajowej poza TEN-T w mieście na prawach powiatu i zakłada przebudowę 3 odcinków ulic w ciągu drogi krajowej nr 63 w Łomży o łącznej dł. 1,487km:
I. Przebudowa ulicy Sikorskiego odcinek I o długości 270m od skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego do skrzyżowania z Aleją Legionów w Łomży
II. Przebudowa ulicy Sikorskiego odcinek II o długości 670,3 m od skrzyżowania z Aleją Legionów do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w Łomży
III. Rozbudowa ulicy Szosa Zambrowska odcinek o długości 546,19m między rondem im. Lutosławskiego i skrzyżowaniem z ulicą Księżnej Anny w Łomży.
Projekt za cel główny przyjmuje lepszą dostępność drogową do ośrodka miejskiego – Miasto Łomża, a w efekcie podniesienie jakości infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności transportowej miasta Łomża do sieci TEN-T.  Wartość projektu – 17 450 167,24 PLN. Wartość dofinansowania – 14 832 642,15 PLN.