Przebudowa ulicy Sikorskiego w Łomży (odcinek I)

W dniu 23.11.2017 r. odbył się  końcowy zadania – ,, Przebudowa ulicy Sikorskiego w Łomży (odcinek I) – od ulicy Wyszyńskiego do Al. Legionów  z wyłączeniem skrzyżowań. Prace zostały wykonane na zlecenie Miasta Łomży na podstawie umowy Nr WIN.272.2.16.2017 z dnia 24.02.2017 r. i pozwolenia na budowę Decyzja nr 7/2016 z  dnia 19 stycznia 2016 r.

Wykonawca: UNIBEP S.A. ul. 3 Maja 19, ul. Poligonowa 12, 18-402 Łomża.

Zakres wykonanych robót na w/w zadaniu obejmował:

w zakresie robót drogowych:

– wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni ulicy kategorii ruchu KR4,

– przebudowę skrzyżowań z ulicami bocznymi,

– przebudowę i budowę zatok autobusowych,

– przebudowę i budowę chodników,

– budowę ścieżki rowerowej,

– przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych,

w zakresie robót sanitarnych:

– przebudowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z regulacją istniejących studni

kanalizacyjnych, wpustów deszczowych oraz likwidację istniejących elementów

wyłączonych z eksploatacji,

– przebudowę sieci wodociągowej kolidującej z przebudowywaną drogą, regulacją

włazów oraz likwidację istniejących elementów wyłączonych z eksploatacji,

– przebudowę sieci ciepłowniczej,

w zakresie robót elektrycznych i telekomunikacyjnych:

– przebudowę lub zabezpieczenie w niezbędnym zakresie, urządzeń obcych

kolidujących z rozbudowywaną ulicą, m.in. przebudowę kolidującej linii napowietrznej

nn oraz zabezpieczenie linii kablowej SN,

– budowę kanału technologicznego oraz przebudowę i zabezpieczenie sieci

telefonicznej kolidującej z przebudową ulicy,

– wykonanie oświetlenia ulicy

Roboty zostały wykonane w terminie od 22.II.2017 do 15.11.2017 r. zgodnie z zapisem w Dzienniku Budowy tom. I,II,III. Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do 23.11.2022 r. Wartość  wykonanych robót wyniosła 2 283 559,12 zł (brutto).

Projekt był współfinansowany w 85 % tj. kwotą 1 941 025, 25 zł przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Oś priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie 4.2: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T (Transeuropejska Sieć Transportowa) i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.

Przedmiotowy projekt dotyczy przebudowy drogi krajowej poza TEN-T w mieście na prawach powiatu i zakłada przebudowę 3 odcinków ulic w ciągu drogi krajowej nr 63 w Łomży o łącznej dł. 1,487km:
I. Przebudowa ulicy Sikorskiego odcinek I o długości 270m od skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego do skrzyżowania z Aleją Legionów w Łomży
II. Przebudowa ulicy Sikorskiego odcinek II o długości 670,3 m od skrzyżowania z Aleją Legionów do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego w Łomży
III. Rozbudowa ulicy Szosa Zambrowska odcinek o długości 546,19m między rondem im. Lutosławskiego i skrzyżowaniem z ulicą Księżnej Anny w Łomży.
Projekt za cel główny przyjmuje lepszą dostępność drogową do ośrodka miejskiego – Miasto Łomża, a w efekcie podniesienie jakości infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności transportowej miasta Łomża do sieci TEN-T.  Wartość projektu – 17 450 167,24 PLN. Wartość dofinansowania – 14 832 642,15 PLN.