Zakładam firmę

Najprostszą organizacyjnie formą prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne jest jednoosobowa działalność gospodarcza.
Rejestracja działalności następuje poprzez złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) elektronicznie lub w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Łomży.
Z tej formy rejestracji działalności gospodarczej nie mogą korzystać osoby prawne (również jednoosobowe spółki prawa handlowego utworzone przez osobę fizyczną), które w rozumieniu prawa podlegają przepisom dotyczącym osób prawnych i rejestrują się poprzez wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wniosek o wpis do CEIDG stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.
W związku z tym przy zakładaniu działalności gospodarczej należy rozważyć:

 • kwestie związane z ubezpieczeniem społecznym
 • kody działalności PKD prowadzonej działalności gospodarczej
 • formę opodatkowania.

Obowiązek ubezpieczeniowy w odniesieniu do osoby prowadzącej pozarolniczą działalność powstaje od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności, a ustaje z dniem zaprzestania jej wykonywania. Bez względu na to, czy działalność ma charakter okresowy czy nie, obowiązek opłacania składki na ubezpieczenia społeczne istnieje cały rok i nie jest uzależniony od występowania dochodu. Wyrejestrowanie lub zawieszenie działalności powoduje ustanie obowiązku ubezpieczeniowego.
Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą zobowiązany jest do wskazania przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD). Podanie kodów niezbędne jest na etapie zakładania firmy. Zmiana zakresu prowadzonej działalności jest możliwa pod warunkiem aktualizacji kodów PKD w CEIDG.
Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą dokonuje wyboru formy, w której działalność tę opodatkuje.

Do wyboru podatnika dostępne są następujące formy:

 • opodatkowanie na zasadach ogólnych, z zastosowaniem progresywnej skali podatkowej (stawki 12% i 32%)
 • podatek liniowy – stawka 19%
 • zryczałtowane formy opodatkowania – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Więcej informacji na temat form opodatkowania w Biuletynie Ministerstwa Finansów.
Poniżej w kilku krokach prezentujemy jak założyć firmę.

KROK 1

Aby zarejestrować działalność gospodarczą (zmienić dane we wpisie, zawiesić / wznowić / zaprzestać wykonywania działalności) jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

 1. zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany),
 2. zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do urzędu gminy,
 3. bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do gminy,
 4. pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w urzędzie gminy,
 5. przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy – podpis musi być potwierdzony notarialnie.
 6. Przydatne linki:Schemat wypełnienia wniosku CEIDG-1

  Instrukcja wypełnienia wniosku CEIDG - 1

  Wniosek on-line bez logowania.

  Inne formularze i instrukcje.

  KROK 2

  Wybierając 2, 3, 4 tryb postępowania należy się zgłosić do Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pokój 4, parter. Można wcześniej zasięgnąć informacji telefonicznie pod nr 86 2156749.

  Wnioskodawca powinien posiadać przy sobie dokument potwierdzający jego tożsamość (ważny dowód osobisty lub paszport).
  Wnioskodawca wypełnia na miejscu wniosek lub w przypadku wniosku anonimowego jest on drukowany przez pracownika na podstawie wygenerowanego wcześniej kodu.
  Wydrukowany wniosek podpisywany jest przez wnioskodawcę.
  Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku.

  KROK 3

  Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis.
  Podpisany wniosek wprowadzony zostaje do CEIDG w terminie 1 dnia od złożenia.
  Wniosek o wpis do CEIDG stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.
  Numer NIP i REGON nadawane są automatycznie w ciągu 7 dni i zostają umieszczone na stronie internetowej CEIDG.
  Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.

  KROK 4

  W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca musi dokonać w jednostce ZUS Inspektorat w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 29 zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń lub w dniu rejestracji działalności w Urzędzie Miejskim. Jeżeli prowadzenie działalności jest jedynym tytułem do ubezpieczeń przedsiębiorcy, składa on formularz ZUS ZUA. W przypadku obowiązku rozliczania składek za inne osoby, należy dokonać ich zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń w terminie 7 dni od daty powstania tego obowiązku. Na podstawie CEIDG-1 ZUS automatycznie wystawia właściwy dokument zgłoszeniowy płatnika składek ZFA/ZIPA/ZBA/ZAA/ZWPA.

  KROK 5

  Gdy przedsiębiorca staje się płatnikiem podatku VAT to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na adres siedziby lub ze względu na miejsce zamieszkania, powinien złożyć druk zgłoszeniowy VAT-R.  Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje przedsiębiorcę jako "podatnika VAT czynnego". W związku z nowelizacją Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2016 r. druk zgłoszeniowy należy złożyć w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na adres siedziby lub ze względu na miejsce zamieszkania. Zmiana właściwości organu podatkowego następuje z urzędu. W związku z tą zmianą podatnicy nie mają obowiązku składania aktualizacji zgłoszenia VAT-R.

  Od 1 stycznia 2015 r. rejestracja przedsiębiorcy dla celów VAT jest bezpłatna. Osoby posiadające podpis elektroniczny mogą złożyć VAT-R za pośrednictwem CEIDG.

  Terminy

  1. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis bądź z datą przyszłą.
  2. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, następuje nie później niż następnego dnia roboczego od daty wpływu wniosku.
  3. Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych oraz wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dniu od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej.
  4. Zawieszenie lub wznowienie należy zgłosić najpóźniej w dniu zawieszenia lub wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

  Etapy procesu inwestycyjnego http://biznes.um.lomza.pl/etapy-procesu-inwestycyjnego