Jak założyć własną firmę?

Najprostszą organizacyjnie formą prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne jest jednoosobowa działalność gospodarcza.
Rejestracja działalności następuje poprzez złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) elektronicznie lub w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Łomży. Od 1 października 2024 r. złożenie wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o rozpoczęciu działalności gospodarczej będzie możliwe tylko elektronicznie.
Z tej formy rejestracji działalności gospodarczej nie mogą korzystać osoby prawne (również jednoosobowe spółki prawa handlowego utworzone przez osobę fizyczną), które w rozumieniu prawa podlegają przepisom dotyczącym osób prawnych i rejestrują się poprzez wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ustawa Prawo Przedsiębiorców, reguluje w art. 5 kwestie związane z działalnością nierejestrowaną. Z takiej formy prowadzenia działalności może skorzystać każda osoba, której  miesięczny dochód nie przekracza  75% kwoty minimalnego wynagrodzenia i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 wynosi 4.242 zł brutto - do 30 czerwca. Natomiast od 1 lipca 2024 roku będzie to kwota 4.300 zł brutto.

Prowadzenie działalności nierejestrowanej nie zwalnia z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego z tytułu osiąganych dochodów, przychody z tego tytułu nie są bowiem zwolnione od podatku. Osiągnięte przychody oraz poniesione koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności nierejestrowanej podatnik wykazuje w zeznaniu rocznym PIT-36 w części “Inne źródła”. Przychody te są bowiem opodatkowane wg skali podatkowej (12%, 32%).

Wniosek o wpis do CEIDG stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.
W związku z tym przy zakładaniu działalności gospodarczej należy rozważyć:

 • kwestie związane z ubezpieczeniem społecznym
 • rodzaj działalności gospodarczej wg PKD 2007
 • formę opodatkowania.

Obowiązek ubezpieczeniowy w odniesieniu do osoby prowadzącej pozarolniczą działalność powstaje od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności, a ustaje z dniem zaprzestania jej wykonywania. Bez względu na to, czy działalność ma charakter okresowy czy nie, obowiązek opłacania składki na ubezpieczenia społeczne istnieje cały rok i nie jest uzależniony od występowania dochodu. Wyrejestrowanie lub zawieszenie działalności powoduje ustanie obowiązku ubezpieczeniowego.
Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą zobowiązany jest do wskazania przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD 2007). Podanie kodów niezbędne jest na etapie zakładania firmy. Zmiana zakresu prowadzonej działalności jest możliwa pod warunkiem aktualizacji kodów PKD 2007 w CEIDG.
Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą dokonuje wyboru formy, w której działalność tę opodatkuje.

Do wyboru podatnika dostępne są następujące formy:

 • opodatkowanie na zasadach ogólnych, z zastosowaniem progresywnej skali podatkowej (stawki 12% i 32%)
 • podatek liniowy – stawka 19%
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem działalności gospodarczej?

Poniżej w kilku krokach prezentujemy jak założyć firmę.

KROK 1

Od 13 grudnia 2021 roku nie jest już możliwe zalogowanie się do konta użytkownika ceidg.gov.pl. Funkcje dotychczasowego konta przejęło Konto Przedsiębiorcy, czyli konto użytkownika w serwisie Biznes.gov.pl, połączone z danymi z CEIDG.

Aby uzyskać dostęp do konta przedsiębiorcy należy  się zarejestrować. Instrukcja rejestracji i logowania dostępna jest w serwisie Biznes.gov.pl.

Aby zarejestrować działalność gospodarczą (zmienić dane we wpisie, zawiesić / wznowić / zaprzestać wykonywania działalności) jako osoba fizyczna można wybrać jeden z trybów postępowania:

 1. zalogować się na Konto Przedsiębiorcy, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profil zaufany),
 2. zalogować się na Konto Przedsiębiorcy  , wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do urzędu gminy,
 3. bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do gminy,
 4. pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w urzędzie gminy,
 5. przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy – podpis musi być potwierdzony notarialnie.

Przydatne linki:

Schemat wypełnienia wniosku CEIDG-1

Instrukcja wypełnienia wniosku  CEIDG- 1

Wniosek on-line bez logowania.

Inne formularze i instrukcje.

KROK 2

Wybierając 2, 3, 4 tryb postępowania należy się zgłosić do Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, pokój 4, parter. Można wcześniej zasięgnąć informacji telefonicznie pod nr 86 2156749,  86 2156750.

Wnioskodawca powinien posiadać przy sobie dokument potwierdzający jego tożsamość.
Wnioskodawca wypełnia na miejscu wniosek lub w przypadku wniosku wypełnionego anonimowo tzw. “roboczego” jest on drukowany przez pracownika na podstawie wygenerowanego wcześniej kodu.
Wydrukowany wniosek podpisywany jest przez wnioskodawcę.
Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku.

KROK 3

Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis.
Podpisany wniosek wprowadzony zostaje do CEIDG w terminie 1 dnia od złożenia.
Wniosek o wpis do CEIDG stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.
Numer NIP i REGON nadawane są automatycznie w ciągu 7 dni i zostają umieszczone na zaświadczeniu o wpisie w CEIDG.
Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej Biznes.gov.pl

KROK 4

W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca musi dokonać w jednostce ZUS Inspektorat w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 29 zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń. Jeżeli prowadzenie działalności jest jedynym tytułem do ubezpieczeń przedsiębiorcy, składa on formularz ZUS ZUA. W przypadku obowiązku rozliczania składek za inne osoby, należy dokonać ich zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń w terminie 7 dni od daty powstania tego obowiązku. Na podstawie CEIDG-1 ZUS automatycznie wystawia właściwy dokument zgłoszeniowy płatnika składek ZFA/ZIPA/ZBA/ZAA/ZWPA.

Przedsiębiorca, który chce założyć  działalność gospodarcza po raz pierwszy, albo minęło 5 lat od zakończenia jego poprzedniej działalności, od 30 kwietnia 2018 r. może skorzystać z ulgi na start i nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne ZUS przez 6 miesięcy. Trzeba jednak pamiętać, że ulga nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli przedsiębiorca skorzysta z ulgi, nie musi opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, ale

Po pełnych 6 miesiącach kalendarzowych przedsiębiorca może skorzystać z innej ulgi – tzw. małego ZUS, która pozwala płacić przez kolejne 24 miesiące niższe składki.

KROK 5

 

Gdy przedsiębiorca staje się płatnikiem podatku VAT to najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na adres siedziby lub ze względu na miejsce zamieszkania, powinien złożyć druk zgłoszeniowy VAT-R.  Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje przedsiębiorcę jako “podatnika VAT czynnego”. W związku z nowelizacją Ordynacji podatkowej od 1 stycznia 2016 r. druk zgłoszeniowy należy złożyć w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na:

 • adres siedziby – w przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej
 • miejsce zamieszkania w przypadku osób fizycznych
 • stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – w przypadku podmiotów nie posiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, ale posiadających na tym terytorium stale miejsce prowadzenia działalności gospodarczej

 Przedsiębiorca który  rejestruje  działalność może dołączyć do wniosku o wpis do CEIDG formularz VAT-R.  Formularz VAT-R mogą dołączyć przedsiębiorcy samodzielnie składający wniosek w CEIDG i dysponujący podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW
 1. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis, z datą wsteczną bądź z datą przyszłą.

 2. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, następuje nie później niż następnego dnia roboczego od daty wpływu wniosku.

 3.  Dane wpisane do CEIDG dzielą się na dwie grupy: dane ewidencyjne i dane informacyjneDane ewidencyjne to np.:
  • imię i nazwisko, data urodzenia
  • dodatkowe określenia włączone do nazwy do firmy
  • obywatelstwo
  • adres do doręczeń oraz adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej
  • inne dane kontaktowe np. adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu
  • przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

  Dane informacyjne to np.:

  • data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
  • dane przedstawiciela ustawowego
  • data zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej
  • data zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej
  • informacja o małżeńskiej wspólności majątkowej
  • informacje związane z zarządem sukcesyjnym

Termin w jakim należy zgłosić zmianę danych zależy od tego jakie dane się zmieniły.

W ciągu 7 dni od zmiany musisz zgłosić zmianę:

 • twojego imienia i nazwiska, daty urodzenia (jeśli nie posiadasz numeru PESEL)
 • dodatkowych określeń, które włączyłeś do nazwy firmy
 • informacji o obywatelstwie
 • adresu do doręczeń oraz adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – jeżeli takie miejsce posiadasz
 • innych danych kontaktowych, jeśli podałeś je we wniosku o wpis do CEIDG

Niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu zmiany danych musisz zgłosić:

 • datę zgonu albo znalezienia zwłok przedsiębiorcy
 • dane zarządcy sukcesyjnego, o ile zarządca sukcesyjny został powołany

W dowolnym czasie – jeśli zmiana dotyczy:

 • daty rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
 • danych przedstawiciela ustawowego innego niż kurator lub opiekun, syndyk, nadzorca lub zarządca (w postępowaniu restrukturyzacyjnym)
 • daty zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej (gdy została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG)
 • informacji o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej (gdy została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG)

3. Zawieszenie lub wznowienie można zgłosić  w dniu zawieszenia lub wznowienia wykonywania działalności gospodarczej, z datą wsteczną bądź z datą przyszłą.

Więcej informacji w Serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju na stronie www.biznes.gov.pl.