Zadania Centrum Obsługi Przedsiębiorców - w zakresie obsługi Przedsiębiorcy

 1. przyjmowanie, przekształcanie na formę dokumentu elektronicznego i przesyłanie do CEIDG wniosków o wpis do CEIDG, o zmianę wpisu w CEIDG, o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej, o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej i o wykreślenie wpisu w CEIDG,
 2.  wydawanie zaświadczeń potwierdzających okres funkcjonowania przedsiębiorcy,
 3. udzielanie informacji o możliwości złożenia wniosku CEIDG - wraz z dokumentami ubezpieczeniowymi do ZUS. (ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZWUA, ZUS ZCNA, ZUS ZIUA) bądź udzielanie instruktażu o obowiązku zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń w oddziale ZUS,
 4. zapewnienie wglądu przedsiębiorcom do Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/,
 5. sporządzanie doraźnych i zbiorczych zestawień i wykazów branżowych z zakresu działalności gospodarczej,
 6. udzielanie informacji do Policji, Sądów, Straży Miejskiej, ZUS-u, Urzędu Skarbowego, Urzędu Kontroli Skarbowej, Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego z zakresu bazy danych o podmiotach gospodarczych zarejestrowanych w ewidencji działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. prowadzenie postępowań w przedmiocie udzielania, cofania i stwierdzenia wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 8. zasięganie opinii właściwych organów opiniodawczych w związku ze złożonymi wnioskami o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 9. udzielanie informacji o wysokości opłat wnoszonych przed wydaniem zezwoleń na sprzedaż poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych,
 10. okresowe rozliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w danym roku kalendarzowym,
 11. wydawanie zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 12. przeprowadzanie kontroli i sporządzanie sprawozdań z kontroli placówek w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 13. prowadzenie rejestrów wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 14. okresowe aktualizowanie wykazów punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
 15. współpraca z Parkiem Przemysłowym Łomża Sp. z o.o.