Zgłoszenie na śniadanie biznesowe, „BIZNES NA OBCASACH”. 7 marca godz. 9.00 (rejestracja od 8.45) w Hali Kultury w Łomży.Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1), zwanego dalej „RODO” uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Łomża z siedzibą Pl. Stary Rynek 14, 18- 400 Łomża, email : prezydent@um.lomza.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu email: akondraciuk@um.lomza.pl lub telefonicznie tel. 86 215 67 33 w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w śniadaniu biznesowym oraz informowania o podobnych wydarzeniach.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach , o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być Organizatorzy śniadania biznesowego.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia śniadań biznesowych, zgodnie z kategorią instrukcji kancelaryjnej rzeczowego wykazu akt – jeśli dotyczy.
6. W zakresie określonym w art. 15-22 RODO związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. dostępu do treści swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
b. żądania ich sprostowania w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c. usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym )
d. ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo przenoszenia, na podstawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Łomży narusza przepisy RODO
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane
8. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w śniadaniu biznesowym oraz informowania o podobnych wydarzeniach.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. wyrażenie zgody przez osobę której dane dotyczą, wyrażam zgodę na :
1. przetwarzanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu kontaktowego, nazwy firmy/instytucji. w celu udziału w śniadaniu biznesowym oraz informowania o podobnych wydarzeniach;
2. na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w postaci fotografii lub na filmie w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją i przebiegiem śniadania biznesowego poprzez umieszczenia relacji fotograficznej i/lub filmowej ze śniadania biznesowego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łomży i jego profilach w mediach społecznościowych
3. Zapoznałem się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej i znane mi są przysługujące prawa przy przetwarzaniu podanych danych osobowych.