Jak założyć własną firmę?

Najprostszą organizacyjnie formą prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne jest jednoosobowa działalność gospodarcza.
Rejestracja działalności następuje poprzez złożenie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) elektronicznie lub w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Łomży.
Z tej formy rejestracji działalności gospodarczej nie mogą korzystać osoby prawne (również jednoosobowe spółki prawa handlowego utworzone przez osobę fizyczną), które w rozumieniu prawa podlegają przepisom dotyczącym osób prawnych i rejestrują się poprzez wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ustawa Prawo przedsiębiorców, będąca częścią Konstytucji biznesu, reguluje w art. 5 kwestie związane z działalnością nierejestrowaną. Z takiej formy prowadzenia działalności może skorzystać każda osoba, której  miesięczny dochód nie przekracza  50% kwoty minimalnego wynagrodzenia i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 roku wynosi 2250 zł brutto, w związku z czym limit przychodu dla działalności nierejestrowanej wynosi 1125 zł.

Prowadzenie działalności nierejestrowanej nie zwalnia z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego z tytułu osiąganych dochodów, przychody z tego tytułu nie są bowiem zwolnione od podatku. Osiągnięte przychody oraz poniesione koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności nierejestrowanej podatnik wykazuje w zeznaniu rocznym PIT-36 w części “Inne źródła”. Przychody te są bowiem opodatkowane wg skali podatkowej (17%, 32%).

Wniosek o wpis do CEIDG stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.
W związku z tym przy zakładaniu działalności gospodarczej należy rozważyć:

  • kwestie związane z ubezpieczeniem społecznym
  • kody działalności PKD prowadzonej działalności gospodarczej
  • formę opodatkowania.

Obowiązek ubezpieczeniowy w odniesieniu do osoby prowadzącej pozarolniczą działalność powstaje od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności, a ustaje z dniem zaprzestania jej wykonywania. Bez względu na to, czy działalność ma charakter okresowy czy nie, obowiązek opłacania składki na ubezpieczenia społeczne istnieje cały rok i nie jest uzależniony od występowania dochodu. Wyrejestrowanie lub zawieszenie działalności powoduje ustanie obowiązku ubezpieczeniowego.
Przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą zobowiązany jest do wskazania przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD). Podanie kodów niezbędne jest na etapie zakładania firmy. Zmiana zakresu prowadzonej działalności jest możliwa pod warunkiem aktualizacji kodów PKD w CEIDG.
Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą dokonuje wyboru formy, w której działalność tę opodatkuje.

Do wyboru podatnika dostępne są następujące formy:

  • opodatkowanie na zasadach ogólnych, z zastosowaniem progresywnej skali podatkowej (stawki 17% i 32%)
  • podatek liniowy – stawka 19%
  • zryczałtowane formy opodatkowania – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub karta podatkowa

Więcej na temat form opodatkowania

Co warto wiedzieć przed rozpoczęciem działalności gospodarczej?

Poniżej w kilku krokach prezentujemy jak założyć firmę.

KROK 1
KROK 2
KROK 3

KROK 4

KROK 5
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

Więcej informacji w Serwisie informacyjno-usługowym dla przedsiębiorcy prowadzonym przez Ministerstwo Rozwoju na stronie www.biznes.gov.pl.

Od marca 2018 r. zaczną obowiązywać ustawy tworzące Konstytucję Biznesu. Więcej informacji na naszej stronie.