Zadania Centrum Obsługi Przedsiębiorców – w zakresie obsługi Inwestora

 1. współpraca z inwestorami oraz potencjalnymi inwestorami, analiza składanych ofert oraz informowanie o możliwościach i warunkach realizacji na terenie Miasta przedsięwzięć inwestycyjnych,
 2. współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami otoczenia biznesu, a zwłaszcza z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz innymi podmiotami mającymi na celu rozwój gospodarczy oraz działającymi na rzecz poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Mieście,
 3. współpraca i obsługa organizacyjna Rady Gospodarczej,
 4. sporządzanie i aktualizacja miejskiej oferty inwestycyjnej, w tym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, prowadzenie elektronicznej bazy danych ofert inwestycyjnych Miasta,
 5. inicjowanie i sporządzanie wraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wspólnych ofert inwestycyjnych,
 6. badanie i analizowanie sektora przedsiębiorczości, projektowanie programów wspierania przedsiębiorczości oraz współdziałanie z samorządem gospodarczym i organizacjami pozarządowymi w tym zakresie,
 7. segmentacja inwestorów z uwagi na znaczenie dla rozwoju Miasta.
 8. podejmowanie działań z zakresu public relations w celu efektywniejszego pozyskiwania inwestorów, upowszechnianie wiedzy o osiągnięciach i zamierzeniach gospodarczych Miasta,
 9. organizacja udziału przedstawicieli Miasta w prezentacjach, targach i misjach gospodarczych w zakresie promocji gospodarczej i inwestycyjnej,
 10. prowadzenie spraw wynikających ze współpracy Miasta z partnerami zagranicznymi w ramach realizacji wspólnych przedsięwzięć, w tym przygotowywanie wymaganych materiałów oraz wystąpień i prezentacji,
 11. organizacja i koordynacja współdziałania Miasta z inwestorami krajowymi i zagranicznymi, w tym w szczególności monitorowanie na rzecz obsługiwanych przedsiębiorców przebiegu procesu inwestycyjnego, przygotowanie i organizacja spotkań z przedsiębiorcami, współpraca z wydziałami, miejskimi jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami w zakresie obsługi przedsiębiorców i procesu inwestycyjnego, prowadzenie systemu informacji dla przedsiębiorców na temat możliwości i potrzeb inwestycyjnych, analizowanie zainteresowania przedsiębiorców w zakresie planowanych inwestycji, przygotowywanie prezentacji inwestycyjno-gospodarczej Miasta,
 12. redagowanie stron o tematyce biznesowej w ramach internetowego serwisu Miasta,
 13. rekomendowanie działań w zakresie tworzenia korzystnych warunków do inwestowania,
 14. udostępniania zainteresowanym inwestorom informacji na temat możliwości inwestowania oraz ulg dostępnych z tytułu nowych inwestycji w ramach Polskiej Strefy Inwestycji oraz Podstrefy Łomża Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
 15. przygotowywania ofert inwestycyjnych,
 16. koordynacji działań w zakresie uzbrojenia obszarów intensywnego rozwoju, inwentaryzacji gruntów i posadowionych na gruntach naniesień oraz opracowania koncepcji zaopatrzenia w media.