Zadania Centrum Obsługi Przedsiębiorców - w zakresie obsługi Przedsiębiorcy

  1. przyjmowanie, przekształcanie na formę dokumentu elektronicznego i przesyłanie do CEIDG wniosków o wpis do CEIDG, o zmianę wpisu w CEIDG, o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej, o wpis informacji o wznowieniu działalności gospodarczej i o wykreślenie wpisu w CEIDG,
  2.  wydawanie zaświadczeń potwierdzających okres funkcjonowania przedsiębiorcy,
  3. udzielanie informacji o możliwości złożenia wniosku CEIDG - wraz z dokumentami ubezpieczeniowymi do ZUS. (ZUS ZUA, ZUS ZZA, ZUS ZWUA, ZUS ZCNA, ZUS ZIUA) bądź udzielanie instruktażu o obowiązku zgłoszenia do odpowiednich ubezpieczeń w oddziale ZUS,
  4. zapewnienie wglądu przedsiębiorcom do Polskiej Klasyfikacji Działalności /PKD/,
  5. sporządzanie doraźnych i zbiorczych zestawień i wykazów branżowych z zakresu działalności gospodarczej,
  6. udzielanie informacji do Policji, Sądów, Straży Miejskiej, ZUS-u, Urzędu Skarbowego, Urzędu Kontroli Skarbowej, Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego z zakresu bazy danych o podmiotach gospodarczych zarejestrowanych w ewidencji działalności gospodarczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  7. współpraca z Parkiem Przemysłowym Łomża Sp. z o.o.