Zgłaszanie zadań krok po kroku

Wypełnij formularz

Aby pomysł  mógł zostać zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego, musi zostać właściwie przygotowany i zgłoszony na odpowiednim formularzu. Jeżeli masz problemy lub wątpliwości w tym zakresie, skorzystaj z pomocy urzędników. Pomożemy sprawdzić, czy planowane zadanie dotyczy majątku miejskiego i przygotować kosztorys. Pamiętaj, że zadanie może być zgłoszone tylko na odpowiednim formularzu, musi być podpisane, zawierać dane wnioskodawcy oraz podpisy i dane 10 osób, które popierają pomysł. Nie zapomnij o danych do kontaktu – być może Zespół Koordynujący zechce doprecyzowania szczegółów dotyczących zadania. Gdy będzie ogłoszona lista zadań, możesz rozpocząć akcję promującą swój pomysł. Zachęć do głosowania sąsiadów i znajomych, reklamuj go na portalach społecznościowych,uruchom kreatywność i spraw, aby wszyscy o nim usłyszeli!

Zadania miasta

Zgłaszane w ramach budżetu obywatelskiego zadanie musi mieścić się w granicach kompetencji organów samorządowych. Według ustawy o samorządzie gminnym do zadań miasta należą sprawy:
 
 • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami,
 • ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 • lokalnego transportu zbiorowego,
 • ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 • gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 • edukacji publicznej,
 • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
 • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 • targowisk i hal targowych,
 • zieleni gminnej i zadrzewień,
 • cmentarzy gminnych,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 • wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
 • promocji gminy,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Gdzie i kiedy zgłaszać pomysły?

Zadanie musi być złożone na odpowiednim formularzu  w dniach od 5 do 16 lutego 2016 r.

Sposoby złożenia formularza:

 • wysłanie listem na adres Urzędu Miejskiego ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża) z dopiskiem „Budżet Obywatelski–INICJATYWY”;
 • złożenie osobiście w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży (stanowisko przy głównym wejściu, na parterze);
 • przez Internet, przesyłając wypełniony, zeskanowany formularz na adres budzetobywatelski@um.lomza.pl

W przypadku wysłania zgłoszenia drogą pocztową, za datę złożenia uważa się datę wpływu do Urzędu Miejskiego w Łomży. Każdy Mieszkaniec może zgłosić wyłącznie jedno zadanie.

Zasady weryfikacji zadania

Zgłoszone przez Mieszkańców zadania zostaną zweryfikowane od strony formalnej przez pracowników Urzędu Miejskiego. Członkowie Zespołu Koordynującego, wraz z właściwymi merytorycznie jednostkami organizacyjnymi Urzędu, ocenią:

 • Zgodność z obowiązującą Strategią Miasta
 • Obiektywną możliwość realizacji
 • Szacunkowy koszt zadania
 • Zgodność z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz niesprzeczność
  z planami inwestycyjnymi Miasta

Nie będą oni oceniać, czy dany projekt im się podoba, a jedynie sprawdzą, czy wszystko jest z nim w porządku od strony formalnej, tzn. czy dotyczy on majątku miejskiego, zadań samorządu, czy koszt jest właściwie oszacowany i nie przekracza kwoty 150 000 zł., a także czy samorząd ma zabezpieczone pieniądze na pokrycie kosztów zadania (np. na utrzymanie). Na tej podstawie Zespół Koordynujący sporządza listę zadań do głosowania, w którym to sami Mieszkańcy zadecydują, które zadania będą realizowane.

 Urzędnicy weryfikują zgłoszone zadania przy pomocy karty oceny formalnej.