Polska Strefa Inwestycji – nowe warunki inwestowania już w II kwartale 2018 r.

Polska atrakcyjną strefą inwestycyjną, zwolnienia podatkowe uzależnione nie tylko od lokalizacji inwestycji, ale od jej charakteru i jakości tworzonych miejsc pracy – to główne założenia dokumentu, który zmieni zasady funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce. Projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji został przyjęty przez rząd w dniu 20 lutego 2018 r.

Przewiduje się, że prace nad ustawą w parlamencie zakończą się w I kwartale 2018 r. żeby na początku drugiego kwartału przedsiębiorcy mogli korzystać z udogodnień.

Zgodnie z projektem ustawy o zasadach wspierania nowych inwestycji oraz projektem rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na obszarach na podstawie ustawy wprowadzone zostaną następujące zmiany:

 • Działające obecnie specjalne strefy ekonomiczne zastąpione zostaną jednolitym obszarem inwestycyjnym, który obejmie cały kraj.
 • W powiatach funkcje spółki zarządzającej pełnić będzie SSE, pełniąca rolę  punktu kontaktu w regionie w ramach systemu obsługi inwestora, a także będąca regionalnym koordynatorem udzielania pomocy publicznej w obszarze instrumentu zwolnień podatkowych i dotacji rządowych.
 • Zachęty podatkowe będą dostępne na całym terytorium Polski (bez ograniczeń terytorialnych), ale z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenu.
 • Instrument zwolnień podatkowych będzie dostępny dla nowych inwestycji, które obejmują utworzenie nowego zakładu produkcyjnego oraz reinwestycję.
 • Inwestor będzie musiał spełnić kryteria ilościowe i jakościowe, które dopasowane będą do warunków konkretnej lokalizacji.

Ilościowe – określone nakłady inwestycyjne uzależnione od stopy bezrobocia w powiecie i wielkości przedsiębiorstwa dla Łomży wyniosą:

 • Małego przedsiębiorcy 0,5 mln zł
 • Średniego przedsiębiorcy 2 mln zł
 • Dużego przedsiębiorcy 10 mln zł

Jakościowe – uwzględniające:

 • Rozwój strukturalny – mierzony w oparciu o: zatrudnienie kadry ze specjalistycznym wykształceniem lub wysokopłatne miejsca pracy; zgodność inwestycji z aktualną polityką rozwojowa kraju oraz eksport produktów lub usług;
 • Rozwój naukowy – obliczany na podstawie współpracy z ośrodkami badawczymi, akademickimi oraz działalnością B+R; rozwój klastrów sektorowych;
 • Zrównoważony rozwój – przeliczany na podstawie lokalizacji inwestycji (np. na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia);dodatkowe punkty za wsparcie dla mikro, małej i średniej przedsiębiorczości, a także za wsparcie średnich i małych miast oraz wsi;
 • Rozwój zasobów ludzkich – mierzony według oferowanych dodatkowych świadczeń dla pracowników, np. działań w zakresie opieki nad pracownikiem, czy wsparciu ich w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji.
 • Maksymalnie projekt inwestycyjny może otrzymać 10 punktów . Spełnienie kryteriów jakościowych nastąpi po uzyskaniu 60%. W przypadku inwestycji zlokalizowanych na obszarach z intensywnością pomocy publicznej 35%  próg zmniejsza się z 60% do 50%, na obszarach z intensywnością pomocy publicznej 50% (Łomża) próg zmniejsza się z 60% do 40%.
 • Okres korzystania ze zwolnienia podatkowego uzależniony będzie od intensywności pomocy publicznej, im wyższa intensywność tym dłuższy okres zwolnienia od 10, 12 lub 15 lat (Łomża).
 • Warunkiem uzyskania preferencji będzie zobowiązanie inwestora do rozwoju naukowego, współpracy z instytucjami badawczymi, uczelniami, ale preferencje dla pracowników, m.in. opieka zdrowotna czy szkolenia.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Rozwoju Technologii.