Budowa ulicy Zawadzkiej

W dniu 19.10.2018 r. odbył się odbiór końcowy zadania – ,,Budowa ulicy Zawadzkiej w Łomży – na odcinku od skrzyżowania z ulicą Przykoszarową do skrzyżowania z ulicą Szosa do Mężenina – w ramach realizacji Projektu pn.: ,,Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży – ulica Zawadzka odc. I i II’’ o długości 1032,4 m – jezdnia lewa( km 1+503,8), jezdnia prawa o długości 973 m (km 1+439.90).

Prace zostały wykonane na zlecenie Miasta Łomży na podstawie umowy Nr WIN.272.2.2.2018 z dnia 26.01.2018 r. i aneksami do umowy NR 1, 2, 3 i pozwoleniami na budowę Decyzja nr 8/D/17 z dnia 04.09.2017 r., Decyzja nr 74/17 z dnia 19.04.2017 r., Decyzja nr 75/17 z dnia 19.04.2017 r.

Wykonawcą jest konsorcjum firm: Unibep S.A. ul. 3 Maja, 17 – 100 Bielsk Podlaski – Lider konsorcjum i Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. 18-400 Łomża, ul. Sikorskiego 156 – Partner konsorcjum.

Zakres wykonanych robót na zadaniu pn: „Budowa ulicy Zawadzkiej w Łomży – na odcinku od skrzyżowania z ulicą Przykoszarową do skrzyżowania z ulicą Szosa do Mężenina – w ramach realizacji Projektu pn.:,, Uzupełnienie luki w połączeniach transgranicznych w granicach Łomży – ulica Zawadzka odc. I i II’’ obejmował:

 w zakresie robót drogowych:

–  budowę i rozbudowę ul. Zawadzkiej z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni i włączeniem do istniejącego ronda w ul. Szosa do Mężenina, klasy G (jezdnia o przekroju 2 x 2) K, jezdnia L o długości projektowanego odcinka ulicy 1032,0m, jezdnia P o długości projektowanego odcinka ulicy ok. 973 m.

–  budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym (ronda) z ul. Chmielną,

–  budowę nawierzchni chodników, ciągów pieszo – rowerowych ,

–  budowę nawierzchni ścieżki rowerowej,

–  budowę nawierzchni zatok autobusowych,

–  budowę nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych,

–  oznakowanie pionowe i poziome jezdni,

–  wykonanie zieleńców,

–   połączenie jezdni projektowanej z istniejącą.

w zakresie robót sanitarnych:

– rozbiórkę i budowę kanalizacji  deszczowej wraz z wpustami deszczowymi i przykanalikami do istniejących i projektowanych studni,

– budowę kanalizacji deszczowej na odcinku DA-DB,

– budowę kanalizacji deszczowej na odcinku A-B,

w zakresie robót elektrycznych:

– budowę oświetlenia ulicznego,

– przebudowę sieci SN-15 kV  i sieci NN,

– budowę kanału technologicznego,

– budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zawadzkiej i Przykoszarowej.

Roboty zostały wykonane w terminie od 26.01.2018 r. do 12.10.2018 r. zgodnie z zapisami w Dzienniku Budowy tom I, II, III.

Roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną  wykonaną przez biuro: KOMI – Zdzisław Kozikowski ul. Waszyngtona 24 lok. 415, 15–274 Białystok. Wartość wykonanych robót wynosi 14 152 692,00 zł (brutto).

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IV. Poprawa dostępności transportowej  Działanie 4.1 Mobilność regionalna Poddziałanie 4.1.1 Mobilność regionalna, wartość dofinansowania 85%.

Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji na okres 60 miesięcy.