Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 7

W dniu 16.11.2018 r. odbył się  odbiór końcowy zadania pn.:„Ocieplenie budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 przy ulicy Mickiewicza 6 w Łomży wraz z robotami towarzyszącymi”.

Roboty budowlane zostały wykonane na zlecenie Miasta Łomży na podstawie Umowy Nr WIN.272.2.17.2018 zawartej w dniu 08.06.2018 r. oraz Aneksu nr 1, który wszedł w życie z dniem 01.11.2018 r., zgłoszenia z dnia 14.06.2018 r. wykonania robót budowlanych, które nie wymagają  pozwolenia na budowę oraz zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez biuro projektowe „dom-bud”, ul. Korczaka 2, 16–400 Suwałki.

Wykonawca była firma „MAR-TECH Mariusz Chludziński” z siedzibą przy ul. Wiosennej 39, 18-400 Łomża.

Zakres robót obejmował:      

Wykonanie ocieplenia budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Łomży, znajdującego się przy ulicy Mickiewicza 6 wraz z robotami towarzyszącymi – na działce nr 11214/2.

część budowlana:

  • ocieplenie bezspoinowe ścian zewnętrznych budynku szkoły,
  • wymiana drzwi zewnętrznych wejścia głównego do budynku szkoły,
  • remont wiatrołapu wejściowego z ociepleniem wewnętrznym stropu, wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej stropu, nowej posadzki na balkonie,
  • montaż obróbek blacharskich, montaż z uzupełnieniem uprzednio zdemontowanych rur spustowych, montaż na nich nowych rewizji,
  • wykonanie zadaszeń nad drzwiami zewnętrznymi,
  • wykonanie nowych podokienników z blachy stalowej,
  • przemalowanie balustrad i krat stalowych,
  • wykonanie opaski wokół budynku

oraz drobne roboty rozbiórkowe (skucia tynku, gzymsów podokiennych, poszerzenia ościeży okiennych, usunięcie murka betonowego od str. zachodniej) i naprawcze dotyczące spękanych elementów elewacji lub brakujących fragmentów tynku.

część elektryczna:

  • wymiana instalacji odgromowej                                                                                                          Wykonawca udzielił gwarancji do dnia 16.11.2023 r.  Koszt  wykonanych robót wyniósł   577 300,50 zł brutto.