Zaproszenie do Rady Gospodarczej

Prezydent Łomży zaprasza wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców do pracy w Radzie Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Łomża.

Celem powołania Rady Gospodarczej jest zintegrowanie środowiska przedsiębiorców i instytucji okołobiznesowych poprzez zapewnienie płaszczyzny dla współdziałania i wymiany doświadczeń. Rada będzie również organem doradczym i opiniodawczym Prezydenta miasta Łomża.

Do szczególnych zadań Rady będzie należało:

  • Inicjowanie i wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Łomży z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju,
  • Opiniowanie działań oraz rozstrzygnięć problemów związanych z funkcjonowaniem miasta proponowanych przez Prezydenta Miasta Łomży,
  • Wspieranie promocji inwestycyjnej Miasta sprzyjającej rozwojowi gospodarczemu,
  • Reprezentowanie środowiska łomżyńskich przedsiębiorców i podejmowanie działań mających na celu jego integrację.
  • Opiniowanie i uzgadniania kierunków działań wynikających z „Programu Rozwoju Przedsiębiorczości” w mieście Łomża na lata 2020 plus,
  • Inicjowanie działań mających na celu rozwój i aktywizację łomżyńskiej przedsiębiorczości.
  • Opracowanie strategii działań przygotowujących miasto Łomża na szanse i zagrożenia, związane z budową trasy Via Baltica.

Do Rady powołani zostaną przedsiębiorcy. Organem wspomagającym Radę będzie zespół ekspertów do którego powołani zostaną przedstawiciele uczelni wyższych, szkół zawodowych, środowiska naukowego oraz instytucji okołobiznesowych.

Rada Gospodarcza zostanie powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta i będzie pracowała w oparciu o regulamin.

Spotkania Rady będą się odbywały nie częściej niż raz na kwartał.

Serdecznie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do zgłaszania udziału w pracach Rady.

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 11 stycznia 2019 r. na adres cop@um.lomza.pl lub telefonicznie 86 2156852 podając swoje imię i nazwisko, nazwę reprezentowanej firmy oraz pełnioną funkcję.