Modernizacja budynku przy ul. M.C. Skłodowskiej 5- Adaptacja budynku ZSS z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych- etap II

W dniu 27.03.2019 r. odbył się odbiór końcowy inwestycji: „Modernizacja budynku przy ul. M. C. Skłodowskiej 5- Adaptacja budynku ZSS z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych  ”- etap II. Roboty budowlane zostały wykonane na zlecenie Miasta Łomży na podstawie Umowy Nr WIN.272.2.47.2018 zawartej w dniu 20.12.2018 r. Wykonawcą była firma: Zakład Budowlano- Instalacyjny ,, DOMET” s.c. K. Pupik, G. Pupik ul. Rycerska 1A, 18-400 Łomża.

Zakres robót obejmował:      

-dostosowanie klatki schodowej do przepisów ppoż.:

  • wykonanie systemu oddymiania
  • wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę o El 30 sm
  • wykonanie ścian klatki schodowej w systemie ochrony ppoż. El 60
  • wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

-wykonanie remontu łazienki na pietrze

  • wymiana urządzeń sanitarnych
  • przebudowa kabin
  • wymiana części okładziny ściennej i połowowej

-wykonie nowej posadzki w salach lekcyjnych I-go pietra z wykładziny zgrzewanej

-przygotowanie sali lekcyjnej na tymczasowe pomieszczenie do wydawania posiłków

-adaptacja pomieszczenia na zmywalnie

Zgodnie z przedłożoną kartą gwarancyjną, gwarancja i rękojmia udzielona przez Generalnego Wykonawcę na przedmiot zamówienia rozpoczyna swój bieg od dnia 28.03.2019 r. Czas trwania gwarancji wynosi 72 miesięcy, trwa do dnia 27.03.2025 r.

Wartość całkowita zadania wyniosła 315 028,39 zł/brutto).

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku dofinansował w wysokości

50 000,00 zł/netto.