Łomża otwarta na rozwój, przyjazny klimat dla przedsiębiorców w Łomży

Pomoc dla przedsiębiorców w związku z koronawirusem

Rząd przygotowuje Tarczę Antykryzysową, która ma wesprzeć przedsiębiorców  podczas epidemii koronawirusa. Program ten zawiera rozwiązania dla: pracowników, mikro, małych, średnich i dużych firm.

Wśród zmian mających poprawić płynność finansową, w tym zmian w przepisach podatkowych wymieniono:

 • Przesunięcie na 1 czerwca 2020 roku terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r.
 • Prawo do przesunięcie na 20 lipca 2020 roku terminu do zapłaty podatku od przychodów z budynków za marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r., o ile firma odnotowała przychody niższe o co najmniej 50 proc.
 • Przesunięcie terminu wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do 30 czerwca 2020 r.
 • Czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach wobec urzędów skarbowych i ZUS.
  Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.
 • Możliwość udzielenia ze środków Funduszu Pracy jednorazowej pożyczki na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy w wysokości 5 tys. zł na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy z 6 miesięcznym okresem karencji, z możliwością umorzenia w przypadku niezmniejszenia stanu zatrudnienia.
 • Podatnicy CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, zyskają możliwość odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. – gdy w 2020 r. osiągną przychody niższe o co najmniej 50 proc. w porównaniu do 2019 r.
 • Umożliwienie dokonania odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 – odliczeniu będą podlegały darowizny pieniężne lub rzeczowe (w pełnej wysokości), przekazane podmiotom wykonującym działalność leczniczą, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.
 • Odstąpienie od stosowania, w zakresie zaliczek na podatek PIT i CIT, przepisów dotyczących tzw. złych długów wobec podatnika będącego dłużnikiem, o ile jego przychody są mniejsze o co najmniej 50 proc.).
 • Możliwość odstąpienia przez „małych podatników” od opłacania zaliczek w formie uproszczonej opłacanych za miesiące marzec-grudzień 2020 r.
 • Umożliwienie bankom przedłużenia (odnowienia) lub innych modyfikacji warunków finansowych uprzednio udzielonych przedsiębiorcom z segmentu MŚP, którzy znaleźli się w szczególnej sytuacji wskutek wystąpienia stanu zagrożenia epidemiologicznego – modyfikacja warunków nie będzie prowadziła do pogorszenia sytuacji kredytobiorcy.
 • Obniżenie podstawy opodatkowania dla banków o wartość aktywów wynikających z umowy kredytu, udzielonego przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, zawartych od momentu wejścia w życie ustawy do 31 sierpnia 2020 r.
 • Wprowadzenie przepisów umożliwiających gminom: wprowadzenie za część 2020 roku zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Przedłużenie, w drodze zarządzenia organów wykonawczych, terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. – nie dłużej niż do 30 września tego roku.

Wspierając działania rządu Prezydent Łomży podpisał zarządzenie na mocy którego wprowadza 99-procentowe zniżki stawek czynszu w lokalach użytkowych znajdujących się na terenie Miejskiej Hali Targowej oraz innych lokali użytkowych stanowiących własność Miasta Łomża. Zniżka będzie przysługiwała najemcom, którzy zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii. Natomiast na zniżkę w wysokości 50 procent mogą liczyć najemcy, których prowadzona działalność  gospodarcza w związku z obecną sytuacją, uległa znacznemu ograniczeniu. Ulgi będą obowiązywały od 14 marca do 30 kwietnia, ale w miarę rozwoju sytuacji okres ten może zostać wydłużony. W celu skorzystania z bonifikaty należy złożyć w Urzędzie Miejskim (papierowo lub elektronicznie) stosowne oświadczenie, którego wzór od poniedziałku będzie dostępny na stronie internetowej Miasta.

O kolejnych działaniach będziemy informowali na bieżąco.