Bezzwrotne dotacje dla przedsiębiorców

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I – Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są mikro i małe przedsiębiorstwa, które w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej. W ramach niniejszego projektu udzielane będzie wsparcie na kapitał obrotowy, dedykowany dla przedsiębiorstw na utrzymanie działalności gospodarczej w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności. Pomoc będą mogły uzyskać mikro i małe przedsiębiorstwa, które odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranego 1 miesiąca w 2020 roku począwszy od marca 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19. Termin składania wniosków od 22.06.2020 r. od godz. 8:00 do  30.06.2020 r. do godz. 15:30 lub do zamknięcia naboru komunikatem Instytucji Organizującej Nabór (ION) w związku z przekroczeniem 100% alokacji.

Więcej informacji na stronie: wrotapodlasia.pl/dotacja