Budowa sięgacza ulicy Poligonowej

W dniu 10.07.2020 r. odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta Łomża – ETAP I” – w zakresie: Cześć III – Budowa sięgacza ulicy Poligonowej w Łomży (sięgacza drogi gminnej nr 101098 B).

Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez:

Przedsiębiorstwo Budownictwo Komunikacyjnego Sp. z o.o., z siedzibą na ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

przy udziale podwykonawców:

– Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Jankowski Siennicki, Spółka Jawna, 18-400 Łomża, ul. Żabia 6.

– Smol-Term Marcin Smoliński, 18-400 Łomża, ul. Górzysta 10.

Roboty wykonane zostały zgodnie z umową nr 272.2.44.2019 z dnia 06.12.2019 r., oraz Aneksem do umowy nr 1 dnia 06.12.2019 r., w czasie od dnia 16.12.2019 do dnia 29.06.2020 r., zgodnie z zapisami w dzienniku budowy.

Zakres robót budowlanych obejmował budowę sięgacza ulicy Poligonowej długości 117,10 m, szerokości 6 m o nawierzchni bitumicznej, budowy chodnika, miejsc postojowych, odwodnienia i oświetlenia.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady zrealizowanych robót budowlanych objętych umową przez okres 60 m-cy i udziela gwarancji jakości na wykonane roboty na okres 60 miesięcy.

Wartość całkowita inwestycji: 730 012,26 zł. Inwestycja była dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (50% kosztów kwalifikowalnych i wyniosła 365 006,13 zł).