Rozpoczynają się kontrole wykorzystania pomocy z tarczy antykryzysowej

Kontrole prowadzone są przez Państwową Inspekcję Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Krajową Administrację Skarbową, a także Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Do kontroli przygotowuje się również Polski Fundusz Rozwoju.

Inspektorzy pracy podczas każdej kontroli, na obszarach nie objętych strefą żółtą i czerwoną  poza jej zakresem przedmiotowym, szczegółowo sprawdzać będą kwestie dotyczące obostrzeń sanitarnych, stosowania niezbędnych środków ochrony, a także ocenią ryzyko zawodowe jakie może występować w związku z COVID-19.

Pracownicy ZUS i KAS mogą kontrolować wspólnie. Generalnie ZUS może weryfikować stan faktyczny uzasadniający przyznanie świadczeń.  W przypadku osób samozatrudnionych i wykonujących umowy cywilnoprawne, przekazane dane będą weryfikowane we współpracy z Krajową Administracją Skarbową.

Osoba, która pobrała świadczenie postojowe czy też dodatek solidarnościowy nienależnie, będzie zobowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi. Z kolei płatnik, który skorzystał ze zwolnienia z opłacania składek bezprawnie, będzie zobowiązany do opłaty tych należności wraz z odsetkami za zwłokę.

Przypomnijmy, że podczas pandemii do Oddziału ZUS w Białymstoku wpłynęło niemal 127 tys. wniosków dotyczących dodatku solidarnościowego, zwolnienia z opłacania składek, świadczenia postojowego oraz ulg i umorzeń. Zwolnienie ze składek (na ponad 290,8 mln zł) otrzymało ponad 42,5 tys. płatników. ZUS rozpatrzył też prawie 60,5 tys. wniosków o postojowe na prawie 117,7 mln zł i wypłacił prawie 5 mln zł dodatku solidarnościowego. Suma wsparcia jakiego udzielił podlaski ZUS sięga prawie 413,5 mln zł.

Natomiast Ministerstwo Finansów zapowiedziało dokończenie kontroli celno-skarbowych rozpoczętych w I kwartale tego roku, z których większość dotyczyła VAT. Nowe kontrole będą podejmowane w przedsiębiorstwach, gdzie analizy wskażą “największe prawdopodobieństwo występowania nieprawidłowości”. Kontrole związane z prawidłowym stosowaniem dotacji z Polskiego Funduszu Rozwoju, mogą być prowadzone przez KAS w ramach bieżącej działalności.

Kontrole wniosków dotyczących m.in. dofinansowania (w ramach Podlaskiego Pakietu Gospodarczego) wynagrodzeń pracowniczych zapowiada również Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Nie będą sprawdzane wszystkie przedsiębiorstwa, które uzyskały wsparcie, lecz wyłoniona próba projektów poddana zostanie kontroli w miejscu realizacji danego przedsięwzięcia, w oparciu o konkretne dokumenty.

Realizacja Podlaskiego Pakietu Gospodarczego ciągle trwa i np. w przypadku bonu antywirusowego umowy z przedsiębiorcami są jeszcze zawierane.

Więcej informacji na stronie

Natomiast w Polskim Funduszu Rozwoju (PFR) opracowano algorytm antyfraudowy, który umożliwi typowanie firmy do kontroli. Po zakończeniu procesu przyznawania subwencji i zamknięcia bazy firm, PFR będzie ją przeszukiwać algorytmami w celu wyszukania anomalii. PFR może sprawdzić zgodność oświadczeń składanych wraz z podpisaniem umowy o subwencję ze stanem faktycznym, szczególnie tych, które nie były weryfikowane z systemami KAS i ZUS. Dodatkowo może zweryfikować, czy otrzymane środki wydatkowano zgodnie z regulaminem. Kontrole mają się rozpocząć na przełomie sierpnia i września.

Przypomnijmy, że z programu skorzystało niemal 346 tysięcy małych i średnich firm, na których konta trafiło już 60,5 miliarda złotych.

Więcej informacji na stronie