Przebudowa ulicy Giełczyńskiej

W dniu 14.08.2020 r. odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta Łomża – ETAP II” – w zakresie: Cześć II – Rozbudowa drogi powiatowej nr 2599 B (ul. Giełczyńska) w Łomży.

Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez:

Przedsiębiorstwo Budownictwo Komunikacyjnego Sp. z o.o., z siedzibą na ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

przy udziale podwykonawców:

– Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „KORZENIECKI” Korzeniecki Krzysztof  z siedzibą  18-400 Łomża, Kupiski Stare 108 A,

– Jemielity Inżynieria Sanitarna s.c. Witold i Andrzej Jemielity z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Szeroka 33.

Zakres robót budowlanych obejmował:

– przebudowę nawierzchni jezdni,

– budowę i przebudowę zatok parkingowych,

– przebudowę istniejących zjazdów,

– przebudowę chodników oraz budowę ciągu pieszo – rowerowego,

– przebudowę oświetlenia ulicznego,

– budowę kanalizacji deszczowej w tym kanału, przykanalików, studni rewizyjnych i wpustów,

– przebudowę kanału teletechnicznego, przebudowę sieci telekomunikacyjnej, przebudowę sieci wodociągowej, przebudowę kabli energetycznych,

-ul. Giełczyńska –Klasa drogi L, odc. o dł. 0,42 km; nawierzchnia jezdni: z betonu asfalt.: 2982,9 m2; chodniki: z płyt beton. 1619,40 m2; zjazdy: z płyt beton. 262,4m2; zatoki postojowe z kostki brukowej granit. 258,4 m2, 10 miejsc postojowych +zatoka taxi; wyniesione skrzyżowania: z bet. kostki brukowej 346,40 m2; ciąg pieszo-rowerowy o szer. min. 3 m: z płyt beton. 904,40 m2; z płytek profil.: podejścia do przejść dla pieszych 51,2 m2; skrzyżowania 3 szt. (przebudowa); przejścia dla pieszych 8 szt. w tym 3 wyniesione; kanalizacja; oznakowanie pion. 68 szt., w tym 2 lustra; ozn. poziome 154,91 m2; elementy odblaskowe 20 szt.; ogrodzenia ochronne 97,5 m, stojaki na rowery 4 szt.; oświetlenie uliczne 9 szt.; obniżone krawężniki; zieleńce 520 m2; rozwiązania dodatkowe: wyniesione skrzyżowania 1 szt., na przejściu dla pieszych: wyspa dzieląca „azyl” 1 szt., oświetlenie 4 szt., wyniesione przejście 3 szt.; kanalizacja deszczowa; oświetlenie drogowe; kanał teletechniczny; sieci telekomunikacyjne, wodociągowe i kable energetyczne.

Roboty wykonane zostały w czasie od dnia 16.12.2019 do dnia 30.07.2020 r., zgodnie z zapisami w dzienniku budowy oraz zgodnie z umową nr 272.2.38.2019 z dnia 03.12.2019 r., oraz Aneksem do umowy nr 1 dnia 22.06.2020 r.

Wykonawca na wykonane roboty udzielił rękojmi i gwarancji jakości na okres 60 miesięcy.

Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty końcowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, gdy wad nie stwierdzono przy odbiorze końcowym.

Wykonawca zobowiązał się do serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji, wyposażenia oraz usuwania wszelkich wad stwierdzonych podczas przeglądów gwarancyjnych.

Inwestycja została zrealizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wartość całkowita rozbudowy ul. Giełczyńskiej: 4.146.714,83 zł, dofinansowanie 1.779.364,91 zł (50% kosztów kwalifikowalnych).