Budowa sięgacza od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej

W dniu 29.09.2020 r. odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego p.n.: „Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta Łomża – ETAP I” – w zakresie: Część V: Budowa drogi gminnej: sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej w Łomży.

Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez:

BIK – PROJEKT Sp. z o.o., ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża,

przy udziale podwykonawców:

– Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Sp. J. Jankowski, Siennicki, 18-400 Łomża, ul. Żabia 6

– Jemielity Inżynieria Sanitarna s.c. Witold i Andrzej Jemielity z siedzibą 18-400 Łomża, ul. Szeroka 33

– sięgacz od ul. Poznańskiej do ul. Ciepłej  – Droga klasy D. Dł. odc. z jezdnią z betonowej betonu asfaltowego szer. 6m – 304,01m
– skrzyżowanie z ul. Poznańską – Droga klasy Z. Dł. odc. z jezdnią z betonu asfalt. szer. 7,2m – 176,2m

Przebudowa polegała na wykonaniu: robót przygotowawczych, rozbiórkowych, ziemnych; podbudowy i nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, zatok autobusowych, pętli komunikacji miejskiej, ścieżki rowerowej; zieleńców; krawężników i obrzeży; oznakowania poz. i pion.; zabezpieczenia gazociągu; kanalizacji deszczowej; kanału technologicznego; przebudowy wodociągu, oświetlenia ulicznego i sieci elektrycznych; przejść dla pieszych; podejścia do przejść dla pieszych z płytek profilowanych; na przejściach dla pieszych i zjazdach krawężniki wtopione; dodatkowe rozwiązania oraz przystanki komunikacyjne z peronami; zatoki autobusowe; skrzyżowań (1 przebudowa i 1 budowa).  Roboty wykonane zostały w czasie od dnia 28.10.2019 do dnia 15.09.2020 r., zgodnie z zapisami w dzienniku budowy.

Wykonawca na wykonane roboty udzielił rękojmi i gwarancji jakości na okres 60 miesięcy. Wykonawca zobowiązuje się do serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji, wyposażenia oraz usuwania wszelkich wad stwierdzonych podczas przeglądów gwarancyjnych.

Koszt całkowity inwestycji wyniósł: 2 183 179,80 zł. brutto. Inwestycja była dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 995.217,57 zł (50% kosztów kwalifikowalnych), realizacja 2019r.-2020r.