Polityka Przemysłowa Polski

Biała Księga Rozwoju Przemysłu to podstawa do opracowania Polityki Przemysłowej Polski. Księga powstała w efekcie konsultacji z przedsiębiorcami, przedstawicielami przemysłu, ekspertami, naukowcami i organizacjami pozarządowymi. Księga zawiera spisane bariery dla działalności przemysłowej w naszym kraju. Wnioski i rekomendacje przyjęte w jej ostatecznej wersji posłużą do opracowania Polityki Przemysłowej Polski w perspektywie do roku 2030.

W Białej Księdze Rozwoju Przemysłu przedsiębiorcy przedstawili bariery o charakterze horyzontalnym oraz branżowym, a także propozycje ich zniwelowania.

Zebrane w dokumencie propozycje posłużą do opracowania koncepcji interwencji i działań w nowej Polityce Przemysłowej. Będą także podstawą do uruchomienia niezbędnych zmian legislacyjnych oraz przyczynią się do stworzenia katalogu instrumentów wsparcia adresowanych dla poszczególnych gałęzi przemysłu. Zakończenie prac nad projektem Polityki Przemysłowej przewidujemy w  II kwartale 2021 r.

Z  przeprowadzonej analizy opartej na wskazaniach przedsiębiorców wynika, że wyzwaniami w zakresie rozwoju przemysłu pozostają:

  • system kształcenia niedostosowany do potrzeb poszczególnych branż przemysłu,
  • deficyt kadr,
  • trudności w dostępie do preferencyjnych form finansowania, w tym finansowania B+R,
  • problemy związane z regulacjami środowiskowymi w tym z gospodarowaniem odpadami,
  • wydłużone i skomplikowane procedury administracyjne, w tym inflacja legislacyjna oraz wysoki poziom złożoności prawa,
  • przepisy prawa pracy,
  • koszty prowadzenia działalności gospodarczej związane z cenami energii.

Więcej informacji