Przebudowa ulicy Studenckiej w Łomży–ETAP I”

W dniu 15. 04. 2021 r. odbył się odbiór techniczny n/z „Przebudowa ciągów komunikacyjnych, budowa miejsc postojowych oraz przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej przy ulicy Studenckiej w Łomży–ETAP I”. Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez: Łomżyńskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o.  ul. Poznańska 152; 18-400 Łomża.

Zakres robót obejmował m.in.:

branża drogowa

 • wycinka drzew i krzewów kolidujących z przebudowywaną drogą oraz ich karczowanie (13 szt. drzew),
 • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe m.in.:
 • frezowanie nawierzchni bitumicznych,
 • mechaniczna rozbiórka krawężników wraz z ławą, nawierzchni z płyt drogowych betonowych,
 • ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzeżem betonowym przeznaczonej do ponownego przełożenia (kostka betonowa do powtórnego ułożenia po wykonaniu wodociągu, przełożenie kostki przy bloku na chodniku przy ciągu głównym po stronie prawej (przy przedszkolu, dostosowanie układu do nowych rzędnych wysokościowych i nowego układu drogowego)),
 • ręczna rozbiórka nawierzchni i chodników z kostki betonowej nie przeznaczonej do przełożenia
 • rozbiórka nawierzchni betonowej,
 • demontaż znaków drogowych wraz ze słupkami
 • przestawienie huśtawki dla dzieci na Sięgaczu nr 1 (przy bloku zlokalizowanym przy ulicy Wojska Polskiego 161A) kolidującej z planowanymi robotami,
 • roboty ziemne,
 • wykonanie podbudowy, przebudowę nawierzchni jezdni (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej), wykonanie chodnika, zjazdów, miejsc postojowych
  i wyniesionych przejść dla pieszych (z kostki brukowej betonowej), przełożenie istniejącego parkingu po przebudowie wodociągu, podejścia do przejść dla pieszych z płytek profilowanych, regulacja pionowa studzienek,
 • wykonania oznakowania poziomego i pionowego drogi,
 • zieleń drogowa i nasadzenia zastępcze  w ilości 39 szt.

branża elektryczna

 • przebudowę elektroenergetycznej kablowej linii oświetlenia ulicznego.
 • budowa oświetlenia ulicznego w zakresie opisany w Etapie nr 1 – ułożenie kabla elektroenergetycznego YAKXS 4×35 mm2 oraz bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 25×4 mm.
 • wymiana 2 szt. słupów oświetleniowych wraz z oprawą.
 • zabezpieczenie istniejącej sieci elektroenergetycznej rurami osłonowymi dwudzielnymi.

Wykonawca na wykonane roboty udzielił 5 lat gwarancji. Koszt wykonanych robót wyniósł 440 000, 00 zł.