Termomodernizacja Kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 15/17

W dniu 13.04.2021 r. odbył się odbiór końcowy zadania pn.: “Termomodernizacja  i roboty budowlane w Kamienicy przy ul. Wojska Polskiego 15/17 w Łomży” w ramach zadania inwestycyjnego :Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w Mieście Łomża (ZSS, PP nr 9, kamienica Wojska Polskiego 15/17)”.

Prace wykonane zostały przez  firmę:  „KONS” Sp. z o. o., 15-066 Białystok, ul. Bukowskiego 1/40 na podstawie umowy nr 272.2.18.2020 z dnia 12.02.2020 r. i  aneksu nr 1 z dnia 12.02.2021 r. zgodnie z projektem budowlanym pn.: „ Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem i termomodernizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 15/17 wraz z przebudową infrastruktury technicznej zaliczonej do kat. XII oraz rozbiórkę budynku gospodarczego na działce nr 10248 przy ul. Wojska Polskiego   w Łomży opracowanym przez „DF-STUDIO PROJEKTOWE” S.C., Sławomir Maksimowicz, Mirosław Snarski, 15-565 Białystok, ul. Dojlidy Fabryczne 23.

W zakres wykonanych prac wchodziło:

roboty budowlane :   

– wykonanie osuszenia fundamentów, dokonanie odtworzenia brakujących fragmentów muru i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych,

– wykonanie robót remontowo-konserwatorskich ścian – cokołu powyżej gruntu oraz    wykonanie hydroizolacji poziomej fundamentów,

– ocieplenie stropu nad piwnicą pianką poliuretanową,

– remont pomieszczenia węzła c.o.,

– wykonanie robót remontowo-konserwatorskich ścian frontowych powyżej cokołu z renowacją lub odtworzeniem detali architektonicznych elewacji wraz z montażem zabezpieczeń systemu „antyptak”,

– ocieplenie ścian frontowych (ul. Polowa i ul. Wojska Polskiego) od wewnątrz płytą termoizolacyjną Kingspan  Kooltherm K 17,

– wykonanie remontu istniejących balkonów,

– wykonanie robót remontowo-konserwatorskich i docieplenia ścian zewnętrznych od zaplecza budynku powyżej cokołu metodą ETICS,

– wykonanie obróbek blacharskich  i rur spustowych (zdemontowanie części istniejących   i ponowne ich zamontowanie, wykonanie części nowych),

– wykonanie podłączenia rur spustowych do kanalizacji deszczowej od strony zaplecza i w  ul. Polowej,

– wymiana okien i drzwi balkonowych  oraz drzwi wejściowych do budynku,

– wzmocnienie konstrukcji więźby dachowej pod montaż solarów,

– malowanie klatek schodowych,

– ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji wełną mineralną od strony poddasza,

– wykonanie opaski ochronnej wokół budynku i remont studzienek ochronnych okien piwnicznych,

– rozebranie budynku gospodarczego,

– wykonanie nowego zagospodarowania terenu: wykonanie nowych dojazdów,  chodników i parkingów, wykonanie nowych trawników oraz  nasadzeń drzew            i krzewów,  wykonanie nowego placu zabaw oraz z montaż  4 ławek parkowych.

roboty elektryczne:

– wykonanie instalacji odgromowej;

– wykonanie zasilanie węzła cieplnego;

– wykonanie oświetlenia zewnętrznego w technologii LED;

– wykonanie oświetlenia administracyjnego klatek schodowych z wykorzystaniem opraw LED;

– wykonanie modernizacji instalacji domofonowej w budynku.

 roboty sanitarne w zakresie:

– przebudowa przyłącza wodociągowego,

– wykonanie kanalizacji deszczowej.

– wymiana instalacji centralnego ogrzewania,

– wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej,

– wykonanie instalacji solarnej,

– przebudowa węzła cieplnego.  

Roboty zostały wykonane w terminie od  12.02.2020 r. do dnia 29.03.2021 r.   zgodnie   z zapisami w dzienniku budowy nr  28/2020 z 12.02.2020 r. Prace wykonane zostały na podstawie umowy  272.2.8.2020 z dnia 12.02.2020 r. oraz aneksem nr 1 z dnia 12.02.2021 r., która przewidywała termin rozpoczęcia robót  w ciągu 7 dni licząc od dnia 12.02.2020 r.  i  terminem  zakończenia  18.04.2021 r.  Wykonawca na wykonane roboty udzielił 5 lat gwarancji.

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i budynku komunalnego w mieście Łomża (Zespół Szkół Specjalnych – M. Skłodowskiej Curie 5, Przedszkole Publiczne nr 9, Kamienica Wojska Polskiego 15/17)” nr UDA-RPPD.05.03.01-20-0236/18 z dnia 12.08.2019 r.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne. Typ projektu: Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i budownictwa komunalnego (budynków mieszkalnych wielorodzinnych).

Wartość całkowita umowy z wykonawcą po aneksach: 3 582 289,74 zł

Wartość zadania w projekcie: 3 240 311,45 zł

Wartość dofinansowania: 1 438 691,95 zł

Wartość robót poza projektem: 341 978,29 zł