„Promocja terenów inwestycyjnych w mieście Łomża” – drugie postępowanie

Informujemy, że ogłoszone zostało postępowanie na wyłonienie wykonawcy usługi przeprowadzenia kampanii promocyjnej  na potrzeby zadania pn. „Promocja terenów inwestycyjnych w mieście Łomża” w ramach projektu  „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.” Termin składania ofert upływa 04 stycznia  2023 r. o godz. 10.00

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została cała dokumentacja z nim związana. Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem, w tym zmiany treści SWZ, wyjaśnienie treści SWZ, informacja z otwarcia ofert, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania itd. będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania: https://platformazakupowa.pl/transakcja/721761