Poznaliśmy zwycięzców I edycji konkursu Mój pomysł na biznes – Zabiznesuj w Łomży

Projekt pn. „Park Zawodów” zwyciężył w pierwszej edycji konkursu „Mój pomysł na biznes – Zabiznesuj w Łomży”. Jego autorka, Katarzyna Kaszuba, będąca studentką Akademii Nauk Stosowanych, otrzymała voucher o wartości 5 tys. zł na realizację swojego pomysłu. Koordynatorką zwycięskiej koncepcji była dr Edyta Dąbrowska.

Autorka najciekawszej zdaniem komisji konkursowej pracy nie ukrywa, że pomysł zrodził się w momencie ogłoszenia zmagań. – Wydaje mi się, że jest on realny do wdrożenia w Łomży. Tego typu miejsc brakuje w całej Polsce, zaś sedno w biznesie jest takie, by młodzież i dorośli poznali potencjalne miejsca pracy od podszewki, czyli mogli spróbować konkretnego zawodu w takim wirtualnym pokoju – mówiła Katarzyna Kaszuba dodając, że swoją przyszłość zamierza związać z tym właśnie pomysłem.

Drugie miejsce w konkursie zajął „Bajgiel po studencku” Mileny Narewskiej i Pauliny Taraszkowskiej z Akademii Nauk Stosowanych, a na trzecim miejscu sklasyfikowano pomysł firmy elektrycznej autorstwa Jakuba Piaścika, ucznia Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5. Otrzymali oni vouchery o wartości odpowiednio 3000 i 2000 zł. Komisja konkursowa postanowiła także wyróżnić: „Zwierzogródek” Marii Olszewskiej i Wiktorii Lis z Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7, „Jungle – wspinaczka po marzenia” Pauliny Gralińskiej z II Liceum Ogólnokształcącego oraz „Psi apartament” Emila Kulki, również z II LO.

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski podziękował uczestnikom za udział w konkursie i nie ukrywał, że był ciekaw, z jakim zainteresowaniem się on spotka i czy młodzi ludzie będą chcieli stanąć do rywalizacji. – Ilość zgłoszeń zaskoczyła nas pozytywnie tym bardziej, że wszystkie pomysły były niezwykle ciekawe, interesujące, stanowiące piękny wyraz tego, w jaki sposób młodzież pojmuje dzisiejszy świat. W złożonych pracach widać dużo kreatywności, innowacyjności i mam nadzieję, życzę tego, byście swoje pomysły w przyszłości mogli zrealizować w naszym mieście – mówił prezydent Mariusz Chrzanowski gratulując autorom wszystkich prac, nie tylko tych nagrodzonych.

Konkurs „Mój pomysł na biznes – Zabiznesuj w Łomży” skierowany był do uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów uczelni wyższych mających siedziby na terenie Miasta Łomża lub Gminy Piątnica. – Miał on na celu aktywizację i pobudzanie rozwoju łomżyńskiej przedsiębiorczości, kształtowanie umiejętności z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej oraz promocję postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży – informuje zastępca prezydenta Łomży Andrzej Garlicki dodając, że prace przygotowawcze do jego przeprowadzenia trwały już od września 2022 r., w ramach których na lekcjach przedsiębiorczości omawiane były zagadnienia przydatne do przygotowania konkursowych biznesplanów oraz odbyły się 2-dniowe warsztaty, gdzie podczas paneli mentorskich z udziałem lokalnych przedsiębiorców oraz paneli merytorycznych, młodzież poznawała biznes w praktyce oraz zasady samego konkursu. Nabór biznesplanów miał miejsce od 1 grudnia 2022 do 31 stycznia 2023 roku.

Ostatecznie na konkurs wpłynęło 18 prac złożonych przez ośmiu uczestników indywidualnych, sześć zespołów dwuosobowych i cztery trzyosobowe. Aż 6 zgłoszeń wpłynęło z II Liceum Ogólnokształcącego. Trzy były z Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7, po dwa z III Liceum Ogólnokształcącego i Akademii Nauk Stosowanych, a po jednym od uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6, I Liceum Ogólnokształcącego, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego oraz studenta Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży. Wiek uczestników wahał się od 17 do 23 lat.

W pierwszym etapie konkursu 12-osobowa komisja, w skład której weszli  przedstawiciele organizatorów, instytucji otoczenia biznesu, łomżyńskich uczelni oraz przedsiębiorcy, oceniała wartość ekonomiczną pomysłów w oparciu o:
–    oryginalność przewidywanego produktu lub usługi, uzasadnienie zaistnienia na wskazanym rynku proponowanych w biznesplanie produktów;
–    przejrzystość i spójność zaprezentowanej koncepcji;
–    obiektywizm prognoz, możliwość realizacji pomysłu biznesowego, rzetelność i zasadność proponowanych kosztów, adekwatność budżetu pomysłu biznesowego do skali planowanych działań;
–    zakładanie zastosowania innowacyjnych technologii w pomyśle biznesowym lub stworzenia nowego produktu lub usługi na rynek, lub wprowadzenia nowego produktu/usługi na rynek;
–    planowane pozyskanie ewentualnego finansowania pomysłu biznesowego ze środków własnych lub innych;
–    zasięg pomysłu biznesowego i jego oddziaływanie na gospodarkę oraz rynek lokalny;
W drugim etapie autorzy dziesięciu najlepiej ocenianych  projektów prezentowali swoje pomysły w komisji,  która dokonała oceny projektu w szczególności w oparciu o następujące kryteria:
–    spójność prezentowanej koncepcji;
–    umiejętność wyeksponowania zalet pomysłu biznesowego;
–    zaprezentowany potencjał gospodarczy pomysłu;
–    sposób zaprezentowania pomysłu.

Konkurs „Mój pomysł na biznes – Zabiznesuj w Łomży” realizowany był przez Miasto Łomża we współpracy z Gminą Piątnica na potrzeby zadania pn. Konkurs dla młodych przedsiębiorców „Mój pomysł na biznes”  w projekcie „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”, w ramach Programu Rozwój Lokalny, finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

Obsługę merytoryczną i organizacyjną konkursu zapewnia Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży.

Galę wręczenia nagród można obejrzeć tutaj.

Relacja z wydarzeń na stronach:

www.lomza.pl

www.mylomza.pl

“Park of Professions” – the most interesting business idea in Lomza

The project entitled “Park of Professions” won in the first edition of the competition “My idea for business – Do business in Lomza”. Its author, Katarzyna Kaszuba, who is a student at the Academy of Applied Sciences, received a voucher worth PLN 5,000 to implement her idea. The coordinator of the winning concept was Edyta Dabrowska, PhD.

The author of the work most interesting in the opinion of the competition committee makes no secret that the idea was born when the contest was announced. – It seems to me that it is feasible to implement in Lomza. There is a shortage of such places all over Poland, while the essence of the business is for young people and adults to get to know potential jobs from the inside out, that is, to be able to try out a particular profession in such a virtual room,” said Katarzyna Kaszuba, adding that she intends to tie her future to this very idea.

The second place in the competition went to “Bagel in the student style” by Milena Narewska and Paulina Taraszkowska from the Academy of Applied Sciences, and the third place went to the idea of an electrical company by Jakub Piaścik, a student of the Mechanical and Comprehensive School Complex No. 5. They received vouchers worth PLN 3,000 and 2,000, respectively. The competition committee also decided to award distinctions to: “Zwierzogródek (Animal Garden)” by Maria Olszewska and Wiktoria Lis from the Complex of Veterinary and Comprehensive Schools No. 7, “Jungle – climbing for dreams” by Paulina Gralińska from the Second Comprehensive High School, and “Psi apartament (Dog apartment)” by Emil Kulka, also from the Second Comprehensive High School.

The Mayor of Lomza Mariusz Chrzanowski thanked the participants for their contribution to the competition and made no secret of the fact that he was curious to see how much interest it would generate and whether young people would want to compete. ‘The number of submissions surprised us positively, all the more so because all the ideas were extremely interesting, which is a beautiful expression of how young people understand the world today. In the submitted works you can see a lot of creativity, innovation, and I hope and wish that you will be able to implement your ideas in our city in the future,’ said Mayor Mariusz Chrzanowski, congratulating the authors of all works, not only the awarded ones.

The competition “My idea for business – Do business in Lomza” was aimed at secondary school and university students based in the City of Lomza or the Municipality of Piatnica. ‘It was aimed at activating and stimulating the development of Lomza entrepreneurship, shaping skills in the field of setting up one’s own business, and promoting entrepreneurial attitudes among young people,’ informs Lomza Deputy Mayor Andrzej Garlicki, adding that preparatory work for its implementation had already been underway since September 2022, during which issues useful for the preparation of competition business plans were discussed in entrepreneurship lessons and 2-day workshops were held, where during mentor panels with the participation of local entrepreneurs and substantive panels, young people learned about business in practice and the rules of the competition itself. The call for business plans was from December 1, 2022 to January 31, 2023.

In the end, the competition received 18 works submitted by eight individual participants, six teams of two and four teams of three. As many as six entries were received from the Second Comprehensive High School. Three were from the Veterinary and Comprehensive School Complex No. 7, two each from the Third Comprehensive High School and the Academy of Applied Sciences, and one each from students from the Mechanical and Comprehensive School Complex No. 5, the Economic and Comprehensive School Complex No. 6, the First Comprehensive High School, the Catholic Comprehensive High School and a student from the International Academy of Applied Sciences in Lomza. The age of the participants ranged from 17 to 23 years old.

In the first stage of the competition, a 12-member committee, which included representatives of the organizers, business environment institutions, Lomza universities and entrepreneurs, evaluated the economic value of ideas based on:

  • originality of the envisaged product or service, justification of the existence in the indicated market of the products proposed in the business plan;
  • clarity and consistency of the presented concept;
  • objectivity of forecasts, feasibility of the business idea, reliability and reasonableness of the proposed costs, adequacy of the budget of the business idea to the scale of the planned activities;
  • assuming the use of innovative technologies in a business idea or the creation of a new product or service for the market, or the introduction of a new product/service to the market;
  • planned acquisition of possible financing for the business idea from own or other resources;
  • the scope of the business idea and its impact on the economy and the local market;

In the second stage, the authors of the ten best-scoring projects presented their ideas to a committee, which evaluated the project based in particular on the following criteria:
consistency of the presented concept;

  • ability to highlight the advantages of the business idea;
  • presented economic potential of the idea;
  • the way of presenting the idea.

“The competition ‘My business idea – Do business in Lomza’ was implemented by the City of Lomza in cooperation with the Municipality of Piatnica for the task titled Competition for young entrepreneurs ‘My business idea’ in the project ‘Lomza – The city where I live and work’, under the Local Development Program, financed by the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021.