Budowa ul. Meblowej

W dniu 15.09.2022 r.  odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego p.n.: Budowa i przebudowa dróg na terenie miasta Łomża 2020 rok – ETAP I” – Część I: Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK 61) do ul. Nowogrodzkiej (DW 645) w Łomży (przedłużenie ul. Meblowej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa drogi na odcinku od ul. Wojska Polskiego (DK 61) do ul. Nowogrodzkiej (DW 645) w Łomży.

Zadanie było realizowane w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”.

Wartość całkowita Zadania – 13 296 124,54 zł

Wartość dofinansowania –  8 800 031,77 zł

Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez:

Przedsiębiorstwo Budownictwo Komunikacyjnego Sp. z o.o., z siedzibą na ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża

przy udziale podwykonawców:

– „AmbaColor Jacek Malec – Kruszyński, Kamil Malec – Kruszyński spółka cywilna” z siedzibą w Warszawie, ul. Arkuszowa 48, 01-934 Warszawa,

– „Lubimy Ogrody.pl sp. z o.o., 07-470 Kazdzidło 41,

– Zakład Wielobranżowy „Sopel” Sławomir Sobczyk, 86-005 Białe Błota, ul. Akacjowa 3 Lipniki,

– SMOL-TERM Marcin Smoliński, Giełczyn ul. Lipowa 36, 18-400 Łomża,

– Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznych Sp. J. Jankowski, Siennicki 18-400 Łomża, ul. Żabia 6,

Roboty wykonane zostały w czasie od dnia 11.05.2021 do dnia 31.08.2022 r., zgodnie z zapisami w dzienniku budowy.

Zakres robót budowlanych obejmował:

– usuwanie drzew i krzewów,

– przebudowę ronda na ulicy Wojska Polskiego poprzez wybudowania czwartego wlotu i wylotu,

– budowę jezdni bitumicznej pomiędzy ulicą Wojska Polskiego i ulicą Nowogrodzką,

– budowę skrzyżowania skanalizowanego z ulicą Grabową,

– budowę skrzyżowania zwykłego z drogą na działce o numerze geodezyjnym 30131,

– budowę skrzyżowania skanalizowanego z ulicą Jaworową (rondo),

– budowę skrzyżowania skanalizowanego z ul. Piaski,

– budowę skrzyżowania skanalizowanego z ul. Nowogrodzką,

– budowę ścieżki pieszo – rowerowej o nawierzchni bitumicznej,

– budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej brukowej,

– budowę chodników z kostki betonowej brukowej,

– budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej brukowej,

– budowę nawierzchni żwirowej zapewniającej dojazd do pól,

– budowę zatok autobusowych o nawierzchni z kostki granitowej,

– budowę wiat przystankowych przy zatokach autobusowych,

– budowę przepustu drogowego rurowego żelbetowego o średnicy 100 cm na rowie przy ulicy Nowogrodzkiej,

– budowę kanalizacji deszczowej z wpustami i przykanalikami, ze studniami połączeniowymi, studniami rewizyjnymi oraz dwoma wylotami odprowadzającymi ścieki deszczowe, po oczyszczeniu, do Strugi Lepackiej oraz do rowu przy ulicy Nowogrodzkiej,

– budowę sieci wodociągowej z hydrantami,

– budowę drenażu odwadniającego podłoża gruntowe nawierzchni jezdni,

– budowę drenażu francuskiego,

– budowę ścianek szczelnych stalowych Larsena,

– wykonanie zieleńców,

– budowę kablowych sieci oświetleniowych, szafki oświetleniowej,

– rozbiórkę zbędnych odcinków kablowych i napowietrznych sieci elektroenergetycznych oświetleniowych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu,

– budowę kablowych sieci elektroenergetycznych nn,

– budowę kablowych sieci elektroenergetycznych SN,

– budowę napowietrznych sieci elektroenergetycznych nn,

– budowę napowietrznych sieci elektroenergetycznych SN na odcinkach kolizyjnych,

– rozbiórkę zbędnych odcinków kablowych i napowietrznych sieci elektroenergetycznych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu,

– budowę kanału technologicznego,

– zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej,

– nasadzenie drzew,

– rozbiórkę ogrodzeń (działki o numerach geodezyjnych 30219/2 oraz 30075/8),

– rozbiórkę budynków gospodarczych: kurnik, gołębnik oraz altan na działce o numerze geodezyjnym 30075/8,

–  rozbiórkę krawężników, chodników i ścieżki rowerowej na terenie projektowanych krzyżowań z ulicą Wojska Polskiego i z ul. Nowogrodzką,

– rozbiórkę (w przypadku kolizji z projektowanymi sieciami podziemnymi) fragmentów nieczynnego kanału zrzutowego ścieków z Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPES” S.A w Łomży (za uzyskaną aprobatą tego przedsiębiorstwa, będącego właścicielem kanału)

Roboty zostały wykonane zgodnie z umową nr WIR.272.2.41.2020 z dnia 22.12.2020 r.

Wykonawca na wykonane roboty udzielił rękojmi i gwarancji jakości na okres 60 miesięcy.

Wykonawca zobowiązał się do serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji, wyposażenia oraz usuwania wszelkich wad stwierdzonych podczas przeglądów gwarancyjnych.