Obowiązujące Plany Zagospodarowania Przestrzennego

OBOWIĄZUJĄCE MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁOMŻA
(Uchwały podjęte po 1 stycznia 1995 r.)
“Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomży” zatwierdzone UCHWAŁĄ NR 223/XXVIII/16 Rady Miejskiej Łomży z dnia 06.07.2016r., zmienione UCHWAŁĄ NR 100/XI/19 Rady Miejskiej Łomży z dnia 26.06.2019r.
W chwili obecnej obowiązują następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: