Podsumowanie pierwszego etapu prac nad PRMŁ – Łomża

W dniu 29 czerwca 2015 r. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie zespołów roboczych pracujących nad Programem Rozwoju Miasta Łomża.

Spotkanie zainaugurował prof. Bogusław Plawgo – Ekspert Wiodący, który zaprezentował podsumowanie analizy SWOT dla miasta, oraz propozycję misji i celów strategicznych.

Prezentacja obejmowała zestawienie czynników wskazanych jako mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia, które będą determinowały rozwój Łomży w perspektywie najbliższych lat, w szczególności do końca obecnej unijnej perspektywy finansowej, czyli do roku 2020. Analiza SWOT została wypracowana w zespołach problemowych:

  • Gospodarka
  • Polityka Społeczna
  • Edukacja, Kultura i Sport
  • Infrastruktura i Zagospodarowanie Przestrzenne

W pracach zespołów uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego, miejskich jednostek organizacyjnych, miejskich spółek, lokalnych przedsiębiorców, organizacji społecznych, oraz instytucji otoczenia biznesu. Ważnym elementem procesu identyfikacji czynników rozwojowych były otwarte spotkania konsultacyjne (20.04.2015 – obszar Edukacja Kultura Sport; 22.04.2015 r. – obszar Gospodarka; 05.05.2015 r. – obszar Polityka Społeczna; 15.05.2015 – obszar Infrastruktura i Zagospodarowanie Przestrzenne), na których mieli możliwość wypowiedzenia się mieszkańcy Łomży.

Następnie dr Dariusz Perło (Ekspert ds. Koordynacji) przedstawił konstrukcję KARTY ZADAŃ, która posłuży do zgłaszania propozycji konkretnych projektów planowanych do realizacji w najbliższych latach.

W drugiej części spotkania, w poszczególnych grupach tematycznych, odbyły się dyskusje nt. misji rozwoju miasta oraz dalszych etapów prac. Jednym z głównych ustaleń jest rozpoczęcie procesu zgłaszania propozycji zadań w ramach poszczególnych celów strategicznych.