Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rewitalizację Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży – I etap

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rewitalizację Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży – I etap

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Łomża: Rewitalizacja Parku Jana Pawła II -Papieża Pielgrzyma w Łomży – I etap
Numer ogłoszenia: 139499 – 2015; data zamieszczenia: 22.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Łomża , pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, woj. podlaskie, tel. 086 2156711, faks 086 2156706.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://um.lomza.pl/bip/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja Parku Jana Pawła II -Papieża Pielgrzyma w Łomży – I etap.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży – I etap. Zamówienie zostało podzielone na 2 części (każda odrębnie będzie oceniana). Część I Obejmuje makroniwelację terenu i jego ukształtowanie, mechaniczne spulchnienie gleby terenów zielonych, wyrównanie ich powierzchni (pow. ok. 4,73 ha) i rozrzucenie na terenie pod trawniki ziemi żyznej (pow. ok. 2,3 ha), budowę alejek i placyków (o nawierzchniach: z kostki betonowej o pow. ok. 9223 m2, z płyt granitowych o pow. 46,20 m2, z grysu granitowego o pow. 23 m2 ). W zakres zamówienia wchodzi także usunięcie drzew włącznie z karpami (10 szt.), przesadzenie drzew (113 szt.) – zgodnie z ustaleniami projektu zagospodarowania terenu, rozbiórka alei głównej (o nawierzchni asfaltowej), roboty w zakresie oczyszczenia terenu z resztek budowlanych, gruzu, śmieci, odpadów organicznych. Część II Obejmuje budowę nowego oświetlenia z latarniami parkowymi – szt. 95 oraz demontaż istniejącego oświetlenia na terenie parku..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.00-5, 45.23.32.60-9, 45.23.14.00-9, 45.31.61.10-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca wnosi wadium w wysokości: – 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) – na I część zamówienia. – 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) – na II część zamówienia. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Dla obu części zamówienia Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny Ocena spełniania tego warunku będzie dokona na podstawie oświadczenia złożonego zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Dla części I Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowym ukończeniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, trzech robót budowlanych, w zakres których wchodziły roboty odpowiadające rodzajem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa lub przebudowa dróg lub chodników o nawierzchni z kostki betonowej), z których jedna musi być o wartości brutto min. 500 000 zł i dwie o wartości brutto min. 300 000 zł każda. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę Wykazu robót i dowodów dotyczących trzech wymaganych robót określających, czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dla części II Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowym ukończeniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, trzech robót budowlanych, w zakres których wchodziły roboty odpowiadające rodzajem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot zamówienia – wykonanie robót elektrycznych polegających na budowie oświetlenia drogowego (lub placów, parków) lub związanych z budową albo modernizacją linii energetycznych kablowych na terenie zainwestowanym, z których jedna musi być o wartości brutto min. 100 000 zł.. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę Wykazu robót i dowodów dotyczących trzech wymaganych robót określających, czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Dla obu części zamówienia Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny Ocena spełniania tego warunku będzie dokona na podstawie oświadczenia złożonego zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Dla części I Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) do kierowania robotami – pozwalające na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie budowy dróg i ma min. 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w w/w specjalności (tj. po uzyskaniu uprawnień budowlanych). Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie: – dostarczonego przez Wykonawcę oświadczenia, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako: kierownik budowy posiada wymagane ustawami uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) do sprawowania w/w funkcji oraz ma min. 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi. Dla części II Wykonawca musi dysponować co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) do kierowania robotami – pozwalające na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie budowy sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i ma min. 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w w/w specjalności (tj. po uzyskaniu uprawnień budowlanych) oraz posiada uprawnienia kwalifikacyjne na dozór i eksploatację urządzeń elektroenergetycznych. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie: – dostarczonego przez Wykonawcę oświadczenia, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia jako: kierownik budowy (robót) posiada wymagane ustawami uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) do sprawowania w/w funkcji oraz ma min. 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Dla części I Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę łączną nie mniejszą niż 300.000. zł. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie: – dostarczonej przez Wykonawcę informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dla części II Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę łączną nie mniejszą niż 200.000 zł. Ocena spełnienia tego warunku będzie dokonana na podstawie: – dostarczonej przez Wykonawcę informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeśli Wykonawca składał będzie ofertę na całość zamówienia (obie części) składa informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert na kwotę stanowiącą sumę kwot określoną dla poszczególnych części tj. nie mniejszą niż 500.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Dla I części – minimum trzy roboty budowlane obejmujące budowę lub przebudowę dróg lub chodników o nawierzchni z kostki betonowej, z których jedna musi być o wartości brutto min 500 000 zł i dwie o wartości brutto min. 300 000 zł każda. Dla części II – minimum trzy roboty budowlane obejmujące wykonanie robót elektrycznych polegających na budowie oświetlenia drogowego (placów, parków) lub związanych z budową albo modernizacją linii energetycznych kablowych na terenie zainwestowanym, z których jedna musi być o wartości brutto min 100 000 zł .;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

2) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty musi być dołączone dla podmiotu wiodącego – lidera – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby umocowane do reprezentowania wszystkich Wykonawców (podmiotów występujących wspólnie) – złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – termin gwarancji – 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Możliwości dokonania zmiany zawartej umowy oraz warunki takich zmian zostały określone we wzorze umowy – zał. Nr 6 do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.lomza.pl/bip
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Łomży, Wydział Inwestycji, 18-400 Łomża, pl. Stary Rynek 14, pok. 217.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.10.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Łomży, 18-400 Łomża, pl. Stary Rynek 14 pok. 102 (sekretariat Zastępców Prezydenta Miasta).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Data powstania: wtorek, 22 wrz 2015 14:19
Data opublikowania: wtorek, 22 wrz 2015 16:09
Opublikował(a): Mrugacz Magdalena
Zaakceptował(a): Mrugacz Magdalena
Artykuł był czytany: 659 razy