Domek Pastora w Łomży – centrum aktywności turystycznej i kulturalnej

110719091820

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku i wyposażenie dawnej plebanii kościoła ewangelicko-augsburskiego (Domek Pastora) zlokalizowanej przy ul. Krzywe Koło 1 w Łomży, zakup 5 infomatów turystycznych. Przebudowa budynku będzie polegała na jego adaptacji na potrzeby pełnienia nowych funkcji – z zakresu turystyki, kultury, z dopuszczeniem funkcji gastronomicznej i hotelowej.
domek_pastora_projekt_1

Przebudowa i modernizacja obiektu ma na celu  przeznaczenie go na placówkę służącą turystyce kulturowej, gdzie możliwy byłby kontakt z żywą historią i folklorem poprzez uczestnictwo w warsztatach, praktyczną naukę czy twórczość nawiązującą do przeszłości i tradycji. Równocześnie byłaby możliwość udostępniania turystom działalność grup historycznych, artystycznych, proponujących alternatywny sposób spędzania czasu.
Cele projektu :
– zwiększenie dostępności do informacji turystycznej
– zwiększenie możliwości wykorzystania atutów turystycznych Łomży
– zmniejszenie dysproporcji w rozmieszczeniu potencjału turystycznego w województwie
– pielęgnowanie pamięci o tradycjach i wielokulturowych korzeniach miasta i regionu
– wzrost aktywności turystyczno-rekreacyjnej w mieście i województwie
– ochrona dziedzictwa architektury miasta
– podniesienia poziomu życia mieszkańców Łomży poprzez rozwój infrastruktury i działalności turystycznej
– poprawa wizerunku miasta jako ośrodka przyjaznego turystom,
– stworzenie właściwych warunków dla podejmowania na terenie miasta inicjatyw turystyczno-kulturalnych,

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU – 3.864.513,60 zł
KOSZTY KWALIFIKOWALNE – 3.304.071,44 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA – 2.973.664,29 zł (90 %)
OKRES REALIZACJI: 2013 – 2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Osi Priorytetowej III. Rozwój Turystyki i Kultury Działania, 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu.

 

Opis powykonawczy
„Domek Pastora w Łomży – centrum aktywności turystycznej i kulturalnej”

Łomża, czerwiec 2015r.

1.Wstęp

Na podstawie umowy zawartej w dniu 29.11.2013 i aneksami do umowy pomiędzy Miastem Łomża, a firmą Roboty Ogólnobudowlane Konserwacja Zabytków Andrzej J. Wszeborowski reprezentowaną przez Pana Andrzeja J. Wszeborowskiego – Właściciela, oraz umowami na roboty dodatkowe, ustalono prace wykonawcze dla zadania: „Domek Pastora w Łomży – centrum aktywności turystycznej i kulturalnej”.

Główny zakres robót związanych z remontem i przebudową obejmował: rozbiórkę dachu wraz z jego konstrukcją, rozbiórkę stropów drewnianych nad poddaszem, rozbiórkę schodów drewnianych wewnętrznych, wykonanie otworów pod dźwig osobowy w stropie nad piwnicą oraz w podłodze na gruncie piwnicy, demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, obróbek blacharskich demontaż rynien i rur spustowych, instalacji uziemienia zbicie zawilgoconych i spękanych tynków wykonanie izolacji przeciwwilgociowej – poziomej i pionowej; osuszenie i odsolenie murów wykonanie drenażu wewnętrznego i zewnętrznego wykonanie stropów żelbetowych nad parterem i poddaszem, żelbetowych schodów wewnętrznych parter-poddasze z balustradą, remont pozostałych schodów wewnętrznych remont kominów montaż konstrukcji, pokrycia i ocieplenia dachu, montaż stolarki drewnianej, wykonanie obróbek blacharskich, wykonanie tynków zewnętrznych wraz z zachowaniem lub odtworzeniem ozdobnych elementów architektonicznych oraz nowej kolorystyki elewacji, montaż rynien i rur spustowych, montaż dźwigu osobowego piwnica-parter, montaż kominka oraz pieca o mocy 10 kW (na poziomie parteru) z wbudowanymi wkładami z zamkniętym paleniskiem, remont balkonów (izolacja przeciwwilgociowa, posadzka, obróbki blacharskie, balustrada) montaż ścianek działowych, izolacji cieplnej wewnętrznej, wykończenia ścian wewn. (tynki renowacyjne), malowanie farbami dyspersyjno – krzemianowymi lub innymi umożliwiającymi -swobodne- odprowadzenie wilgoci zawartej w ścianach wykonanie posadzek w zakresie robót sanitarnych: demontaż istniejących instalacji: wod.-kan. i c.o. oraz hydrantowej montaż instalacji wod.-kan., hydrantowej i c.o. z węzłem cieplnym montaż instalacji wentylacji mechanicznej instalacja osprzętu wyposażenia inst. sanitarnej w zakresie robót elektrycznych: demontaż istniejącej instalacji elektrycznej montaż instalacji elektrycznej (oświetlenia, gniazd wtykowych, przeciwporażeniowej, zasilenia dźwigu osobowego 0,4 kV) alarmowej trójstrefowej i monitorowania obiektu wykonanie instalacji TV, sieci komputerowej, telefonicznej wykonanie instalacji odgromowe wykonanie podłączenia infomatu w postaci dwóch gniazd 230V oraz gniazda internetowego WLAN (miejsce podłączenia i sposób w uzgodnieniu z Inwestorem w okresie realizacji robót w zakresie zagospodarowania terenu działki: budowa zjazdu na posesję, wewnętrznego parkingu i chodnika, dojść (wykonane z kostki betonowej) wraz ze schodkami zewnętrznymi z okładziną z kamienia wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych ruchowo ukształtowanie terenu, wykonanie opaski wokół budynku wykonanie trawników i nasadzenie zieleni remont ogrodzenia.

Prace rozpoczęto po podpisaniu umowy i skończono w terminie do dnia 29.05.2015r.

1

  1. Prace rozbiórkowo-naprawcze.

Prace rozpoczęto od rozbiórki stropu nad poddaszem oraz ścian działowych i skuwania tynków wewnętrznych.

Fot. Skute tynki piwnic

 

W dalszej kolejności przystąpiono do wykonania podbicia ścian piwnic wraz z wykonaniem izolacji poziomej oraz wykonanie izolacji ścian zewnętrznych.

2

Fot. Rozbierana posadzka piwnic

 

3

Fot. Wykonane podbicie ściany wewnętrznej oraz izolacja pozioma oraz podmurowanie pod istniejący mur

 

4

Fot. Wykonane podbicie ściany wewnętrznej oraz izolacja pozioma oraz podmurowanie pod istniejący mur

 

5

Fot. Zerwana izolacja pionowa ścian zewnętrznych wraz z jej obmurowaniem

 

1

Fot. Wykonane podbicie ścian zewnętrznych

 

2

Fot. Grubopowłokowa izolacja pionowa ścian zewnętrznych oraz izolacja termiczna styropianem hydrotechnicznym

 

3

Fot. Zabezpieczenie izolacji pionowej folią kubełkową i drenaż opaskowy budynku

 

4

Fot. Wykonanie podkładu betonowego w piwnicach

 

W dalszej części przystąpiono do wykonanie przemurowań ścian i wymiany nadproży oraz wzmocnienia stropu nad parterem.

5

Fot. Wymienione nadproże drzwi wewnętrznych oraz odtworzona ściana nad nadprożem

 

6

Fot. Przemurowanie w ścianie

 

7

Fot. Wymienione nadproże wykonane na belkach stalowych

 

8

Fot. Wymienione nadproże wykonane na belkach prefabrykowanych

 

9

Fot. Wzmocnienie belek stalowych stropu nad parterem

 

10

Fot. Wzmocnienie belek stalowych stropu nad parterem

 

Kolejnym etapem robót była rozbiórka więźby dachowej i wykonanie stropu nad poddaszem typu Rector oraz stropu żelbetowego nad klatka schodową. Następnie wykonano wieńce pod murłaty i przemurowano szczyty budynku oraz przystąpiono do wykonania więźby dachowej i pokrycia.

1

Fot. Strop nad poddaszem typu RECTOR.

 

2

Fot. Nowa konstrukcja więźby dachowej z odeskowaniem i opapowaniem.

 

W celu zachowania zabytkowego ustroju krokwiowego więźby dachowej istniejącej zdecydowano o zachowaniu fragmentu więźby odkrytego dla przyszłych użytkowników obiektu.

3

Fot. Istniejąca więźba dachowa o ustroju krokwiowym w połączeniu z nową konstrukcją.

 

4

Fot. Pokrycie dachu dachówką Marsylką.

 

W trakcie prowadzenia prac pokrywczych wykonywane były również roboty przy elewacjach budynku.

5

Fot. Szycie muru metodą firmy STATICAL.

 

6

Fot. Prace przy elewacji budynku.

 

7

Fot. Nowa drewniana stolarka okienna.

 

Po wykonaniu wszystkich napraw ścian wewnątrz budynku przystąpiono do wykonywania prac tynkarskich i posadzkarskich w budynku. Wykonano sztukaterię gipsową ścian budynku oraz szpachlowanie i malowanie ścian.

8

Fot. Wykonana izolacja termiczna od wewnątrz ścian zewnętrznych w systemie Multi-Por.

 

9

Fot. Wykonanie tynków renowacyjnych wewnętrznych

 

10

Fot. Nowe posadzki na izolacji termicznej.

 

11

Fot. Wykończenie ścian i posadzek parteru (wejście do budynku)

 

12

Fot. Wykończenie ścian i posadzek parteru, kominek (sala wystawowa)

 

1

Fot. Wykończenie ścian i posadzek parteru, piec do ceramiki

 

2

Fot. Wykończenie ścian i posadzek piętra, odkryty fragment konstrukcji ścianki sumikowo-łętkowej

 

3

Fot. Wykończenie ścian i posadzek piętra, zamontowana stolarka drzwiowa

 

5

Fot. Wykończenie ścian i posadzek piętra

 

4

Fot. Wykończenie ścian i posadzek piętra

 

6

Fot. Winda dla niepełnosprawnych – piwnica

 

7

Fot. Winda dla niepełnosprawnych – parter

 

8

Fot. Elewacja od ul. Krzywe Koło i hotelu Gromada

9

Fot. Elewacja od muszli koncertowej i Zakonu Ojców Kapucynów

10

Fot. Ogrodzenie posesji