Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe dla MŚP

 

Nazwa Funduszu:  Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Dane kontkatowe: ul. Starobojarska 15 15-073 Białystok

tel.: (+48 85) 740 86 76; (+48 85) 740 86 83 fax: (+48 85) 740 86 85  e-mail: pozyczki@pfrr.pl ;

http://pozyczkowy.com.pl/

Kto może ubiegać się o pożyczkę: przedsiębiorca (mikro, mały, średni), osoba planująca rozpocząć działalność gospodarczą

Okres pożyczkowania (w miesiącach): do 60 miesięcy

Minimalna kwota pożyczki: brak

Maksymalna kwota pożyczki: 500 000,00 PLN

Przeznaczenie: cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą: finansowanie inwestycji, kapitał obrotowy

Wymagany wkład własny (kwota): brak

Forma zabezpieczenia: weksel własny in blanco wraz z deklaracją plus dodatkowe zabezpieczenie ustalane indywidualnie z pożyczkobiorcą, np. poręczenie, zastaw rejestrowy, hipoteka i inne

Możliwość wcześniejszej spłaty:  tak, bez dodatkowych kosztów

Dodatkowe informacje istnieje możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału do 6 miesięcy;

 

Nazwa Funduszu: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach

Dane kontkatowe: ul. T. Kościuszki 62, 16-400 Suwałki

Tel. 87 563 22 65; e-mail:  pfp@frp.pl;

http://www.frp.pl

Kto może ubiegać się o pożyczkę:  Mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa, które posiadają siedzibę (w przypadku osoby fizycznej – adres zamieszkania lub adres głównego miejsca wykonywania działalności) na terenie województwa podlaskiego lub prowadzą inwestycje na terenie województwa podlaskiego i nie są przedsiębiorstwem zagrożonym.

Okres pożyczkowania (w miesiącach): 60

Minimalna kwota pożyczki:       120 000,00

Maksymalna kwota pożyczki:   700 000,00

Przeznaczenie:                 Wydatki inwestycyjne, obrotowe i inwestycyjno – obrotowe, tj.:    zakup, budowa, modernizacja obiektów produkcyjnych, usługowych i handlowych,    zakup nieruchomości wraz z budynkami,   modernizacja i adaptacja obiektów,    zakup sprzętu, maszyn, urządzeń i narzędzi,  zakup środków transportu,   zakup towarów, materiałów i surowców,   zakup licencji, patentów, koncesji, zezwoleń, oprogramowania komputerowego,    zakup i wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych i technicznych,  zakup sprzętu IT, zakup usług promocyjnych / stworzenie stron internetowych, katalogi produktów i usług, kampanie medialne.

Wymagany wkład własny (kwota): Minimum 10 % całkowitej wartości przedsięwzięcia.

Forma zabezpieczenia:  Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową (obligatoryjnie) oraz do wyboru: poręczenie przez osoby trzecie, notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 K.P.C., zastaw rejestrowy wraz z cesją praw z umowy polisy ubezpieczeniowej,  przewłaszczenie na zabezpieczenie wraz z cesją praw z umowy polisy ubezpieczeniowej, hipoteka wraz z cesją praw z umowy nieruchomości, gwarancja bankowa, poręczenie krajowych instytucji finansowych.

Możliwość wcześniejszej spłaty: Dopuszcza się możliwość dokonania wcześniejszej spłaty pożyczki. W celu wcześniejszej spłaty całości lub części pożyczki i uzyskania zwolnienia z zapłaty odsetek naliczonych za okres pomiędzy faktyczną a planowaną w harmonogramie spłatą pożyczki – Pożyczkobiorca zobligowany jest złożyć w Fundacji w terminie 1 miesiąca pisemną prośbę/zawiadomienie podając zamierzony termin i kwotę spłaty.

Dodatkowe informacje                : 1. Oprocentowanie od 5,51 %.  2. Możliwość obniżenia prowizji 3. Pożyczki rozliczane na podstawie faktur w kwotach brutto. 4. Jasne zasady. 5. Minimum formalności.

 

Nazwa Funduszu: Północny Fundusz Pożyczkowy – Agencja Rozwoju Regionalnego “ARES” S.A. w Suwałkach

Dane kontaktowe: ul. Noniewicza 42 A 16-400 Suwałki

Tel. 087 563 59 20, 087 563 59 21, 087 563 59 29, 087 566 61 06 wew. 3

fax: 087 566 74 97, e-mail: pozyczki@ares.suwalki.pl,

http://www.pozyczki.ares.suwalki.pl/

Kto może ubiegać się o pożyczkę: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo z terenu województwa podlaskiego, również na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Okres pożyczkowania (w miesiącach): do 60

Minimalna kwota pożyczki: 10 000,00 zł

Maksymalna kwota pożyczki: 700 000,00 zł

Przeznaczenie:                1. budowa lub nabycie nieruchomości, budynków, budowli, maszyn, urządzeń, zakup środków transportu i wyposażenia związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością;             2. nabycie  wartości niematerialnych i prawnych (w tym: oprogramowania i licencji) na potrzeby działalności gospodarczej;       3. nabycie rzeczowego majątku obrotowego firmy.

Wymagany wkład własny (kwota): od 10% przedsięwzięcia

Forma zabezpieczenia: weksel In blanco wraz z deklarację wekslową; poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie, blokada środków na rachunku bankowym,  hipoteka na nieruchomości,  zastaw rejestrowy na majątku wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych,  przewłaszczenie własności dóbr zakupionych przez Pożyczkobiorcę lub innych dóbr Pożyczkobiorcy lub osoby trzeciej wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji,

inne zabezpieczenia majątkowe.

Możliwość wcześniejszej spłaty: istnieje możliwość wcześniejszej spłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów;

Dodatkowe informacje                stałe oprocentowanie w całym okresie pożyczkowym, elastyczny harmonogram spłaty pożyczki,  karencja w spłacie kapitału do 3 miesięcy, Agencja posiada 4 fundusze pożyczkowe również na finansowanie przedsięwzięć na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.

 

Nazwa Funduszu: Północny Fundusz Pożyczkowy II – Agencja Rozwoju Regionalnego “ARES” S.A. w Suwałkach  2

Dane kontkatowe: ul. Noniewicza 42 A;  16-400 Suwałki

Tel. 087 566 61 06 wew. 3 fax: 087 566 74 97, e-mail: pozyczki@ares.suwalki.pl,

http://www.pozyczki.ares.suwalki.pl/

Kto może ubiegać się o pożyczkę: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo z terenu województwa podlaskiego, również na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Okres pożyczkowania (w miesiącach): do 60

Minimalna kwota pożyczki: 10 000,00 zł

Maksymalna kwota pożyczki: 500 000,00 zł

Przeznaczenie:                1. budowę lub nabycie nieruchomości, budynków, budowli, maszyn, urządzeń, zakup środków transportu i wyposażenia związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością;  2. nabycie  wartości niematerialnych i prawnych (w tym: oprogramowania i licencji) na potrzeby działalności gospodarczej; 3. nabycie rzeczowego majątku obrotowego firmy.

Wymagany wkład własny (kwota): od 10% przedsięwzięcia

Forma zabezpieczenia: weksel In blanco wraz z deklarację wekslową; poręczenie funduszu poręczeń kredytowych, poręczenie przez osoby trzecie,  blokada środków na rachunku bankowym, hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy na majątku wraz z cesją praw z polis ubezpieczeniowych,  przewłaszczenie własności dóbr zakupionych przez Pożyczkobiorcę lub innych dóbr Pożyczkobiorcy lub osoby trzeciej wraz z cesją polisy ubezpieczeniowej, notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji, inne zabezpieczenia majątkowe.

Możliwość wcześniejszej spłaty: istnieje możliwość wcześniejszej spłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów

Dodatkowe informacje: stałe oprocentowanie w całym okresie pożyczkowym, elastyczny harmonogram spłaty pożyczki,  karencja w spłacie kapitału do 3 miesięcy, Agencja posiada 4 fundusze pożyczkowe również na finansowanie przedsięwzięć na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.

 

Nazwa Funduszu: Sami Swoi – Fundusz pożyczkowy dla podlaskich przedsiębiorców Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Dane kontaktowe:  Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Oddział Zambrów, ul. Fabryczna 3a p.15, Tel. 086 276 01 56, kom 530 -886-664.

http://www.fdpa.org.pl/

http://www.fdpa.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=442&Itemid=470&lang=pl

Kto może ubiegać się o pożyczkę: Przedsiębiorca prowadzący działalność na terenie woj. Podlaskiego (również na etapie powstawania)

Okres pożyczkowania (w miesiącach): od 1 do 60 miesięcy

Minimalna kwota pożyczki:       1 000 zł

Maksymalna kwota pożyczki:   240 000,00 zł

Przeznaczenie:                 pożyczka musi być przeznaczona na konkretny cel na utworzenie firmy lub jej rozwój  zgodnie  profilem firmy

Wymagany wkład własny (kwota): Minimalny udział własny w planowane przedsięwzięcie powinien wynosić 20 % wnioskowanej pożyczki

Forma zabezpieczenia:                weksel “in blanco” wraz z deklaracją wekslową oraz dodatkowo w zależności od kwoty pożyczki i stopnia jej ryzyka: A) poręcznie osób fizycznych lub prawnych o udokumentowanych dochodach B) Umowa przewłaszczenia majątku ruchomego stanowiącego własność pożyczkobiorcy, cesja polisy ubezpieczeniowej od kradzieży, ognia i wody C) Hipoteka

Możliwość wcześniejszej spłaty: tak w każdym momencie – bezkosztowo

Dodatkowe informacje: Po otrzymaniu pożyczki Klient w ciągu 3 miesięcy musi  ją rozliczyć przedstawiając odpowiednie dokumenty.

 

Łomżyński Fundusz Poręczeń Kredytowych

Łomżyński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Łomży został utworzony w roku 2004.

ZAŁOŻYCIELE ŁFPK: Samorząd Województwa Podlaskiego, Miasto Łomża, Miasto Ostrołęka, Powiat Łomżyński,   gminy: Piątnica, Zbójna, Miastkowo Śniadowo.

CELE: wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą z terenu województwa podlaskiego poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania kredytów, pożyczek w drodze udzielania poręczeń. Powyższy cel ma przyczynić się aktywizacji inwestycyjnej tego sektora, co z kolei przekłada się na wzrost aktywności gospodarczej całego regionu, a tym samym przyczynia się do zmniejszenia bezrobocia.

Łomżyński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o. o.

18-400 Łomża, ul M. C. Skłodowskiej 1

Biuro: ul. Piłsudskiego 75

tel./fax (086) 218-13-89

http://lfpk.eu/

 

Krajowym Systemem Usług (KSU)

Znajdź swój fundusz poręczeniowy KSU.