Inwestycje grupowe aniołów biznesu w MŚP – Biznest

Jest to instrument kapitałowy, który ma pełnić funkcję pomostu pomiędzy finansowaniem zasiewowym oferowanym w ramach poddziałania 3.1.1  Starter a fazą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, w której będą one atrakcyjne dla kapitału oferowanego przez aniołów biznesu.

Dedykowany jest przedsiębiorstwom, które nie prowadzą działalności na żadnym rynku lub prowadzą działalność na dowolnym rynku od mniej niż 7 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży, zgodnie z artykułem 21 ust. 5 pkt a oraz b rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

BizNest to poddziałanie, w którym środki publiczne stanowić będą koinwestycję ze środkami prywatnymi oferowanymi przez aniołów biznesu w stosunku 1:1. Pośrednikami finansowymi w tym poddziałaniu będą wehikuły Sieci Aniołów Biznesu, które będą dokonywały inwestycji w odbiorcę ostatecznego angażując odpowiednio środki Aniołów Biznesu zrzeszonych w sieci oraz środki publiczne pochodzące z instrumentu BizNest.

Ze względu na fakt, iż poddziałanie zostało zaprojektowane jako źródło finansowania przedsiębiorstw będących na nieco późniejszym etapie rozwoju niż w poddziałaniu 3.1.1 Starter, maksymalna kwota inwestycji wynosić może ponad 4 miliony zł (co najmniej 2 miliony zł jako inwestycja Aniołów Biznesu i 2 miliony zł jako koinwestycja ze strony Instrumentu Finansowego).

Instrument realizowany będzie od początku 2017 roku przez Polski Fundusz Rozwoju. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem konkursu w ramach instrumentu. Opracowywana formuła wdrażania będzie przyjazna dla aplikujących, zarówno po stronie funduszy zalążkowych, VC, aniołów biznesu, jak i start-upów.

Publikacja pierwszego ogłoszenia planowana jest w październiku 2016 r.

Szczegółowe informacje na ten temat zostaną udostępnione do końca 2016 roku na stronie www.pfr.pl.

Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania – Pośrednicy finansowi będą wyszukiwać młode przedsiębiorstwa oparte na innowacyjnych pomysłach, a następnie mobilizować inwestorów prywatnych do zapewnienia kapitału w celu dokonania inwestycji w ww. przedsiębiorstwa. Warunkiem jest zaangażowanie minimum 2 aniołów biznesu w daną inwestycję.

Kwota dofinansowania – Sieci Aniołów Biznesu będą mogły wnioskować o wsparcie od 30 do 50 milionów zł.

Z działania mogą skorzystać – Sieci Aniołów Biznesu lub ich wehikuły inwestycyjne.