Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Centra logistyczne.

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Osi Priorytetowej I Wzmocnienie Potencjału i Konkurencyjności Gospodarki Regionu, Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałania 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa – Centa logistyczne.

Planowany konkurs  od 02.11.2016 do 30.12.2016

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty polegające na budowie, przebudowie i modernizacji infrastruktury centrów logistycznych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny udział środków UE (EFRR) w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi: projekty objęte pomocą publiczną – kwota pomocy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie  zasadami, lecz maksymalny udział środków UE (EFRR) nie może przekroczyć 85%.

Niezbędne dokumenty