1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, Polska Wschodnia

Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie konsorcja składające się z co najmniej 10 przedsiębiorców, gdzie każdy z nich jest MSP prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru. Umowa Konsorcjum regulująca zasady działania konsorcjum musi obejmować minimalny zakres określony w Załączniku 9 do Regulaminu Konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu będą podlegały projekty w zakresie tworzenia i rozwoju innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej (według załącznika nr 8 do Regulaminu Konkursu).
Dofinansowaniu będą podlegały projekty:
1)      realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej, co oznacza, że całość projektu jest realizowana na tym terytorium oraz
2)      dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych, przynajmniej na poziomie kraju, produktów sieciowych.

Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego, które nie mogą obejmować infrastruktury noclegowej.
Każdy projekt obejmuje łącznie:
1)      inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych;
2)      rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych;
3)      opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.

Linki

Ogłoszenie o konkursie
Dokumentacja konkursowa
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 www.popw.parp.gov.pl
Generator Wniosków