Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.3: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”; poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.

Konkurs planowany od 10.02.2017 do 13.03.2017

Kto może składać wnioski?

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące uczestniczenia przez wnioskodawców w działaniach promocyjnych przewidzianych w 12 branżowych programach promocji oraz 5 programach promocji na rynkach perspektywicznych w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIR dostępne na stronie PARP pod adresem www.poir.parp.gov.pl, stanowiące załącznik do Regulaminu Konkursu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Do 85% kosztów kwalifikowalnych projektu

Linki

www.poir.parp.gov.pl