Rozbudowa ulicy Zawadzkiej

W dniu 14.06.2017 r.  odbył się odbiór końcowy  inwestycji: p/n ,,Rozbudowa ulicy Zawadzkiej w Łomży wraz z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu    (odcinek I) – od skrzyżowania z Al. Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą Przykoszarową.’’

Prace wykonane zostały  przez:  UNIBEP S.A. ul. 3 Maja 19, 17 – 100 Bielsk Podlaski Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży ul. Poligonowa 12,18–402 w Łomży.

Zakres robót obejmował przebudowę jezdni  lewa  od km 0+045,7 do km 0+471,4; jezdnia prawa od km 0+031,1 do km 0+463,90

W zakresie robót budowlanych obejmujących :

 • budowę ulicy Zawadzkiej z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni o konstrukcji dla obciążenia ruchem KR4,
 • przebudowę wlotów ulic: Juliana Ursyna Niemcewicz, Porucznika Łagody, Sybiraków, Przykoszarowa,
 • budowę nawierzchni chodników,
 • budowę nawierzchni ścieżki rowerowej,
 • budowę nawierzchni zjazdów na posesje,
 • budowę nawierzchni parkingów,
 • budowę zatok autobusowych wraz z wiatami  przystankowymi,
 • wykonanie zieleni drogowej,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ulicy,
 • umocnienie skarp betonowymi elementami prefabrykowanymi,
 • regulację wysokościową istniejących studni kanalizacyjnych, telefonicznych, zaworów wodociągowych i gazowych,
 • rozbiórkę i budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami do istniejących studni i projektowanych,
 • rozbiórkę i budowę wodociągu,
 • rozbiórkę i budowę gazociągu,
 • usunięcie kolizji sieci energetycznej PGE
 • budowę oświetlenia ulicznego
 • przebudowę sieci telefonicznej ORANGE S.A.
 • budowa kanału teletechnicznego

budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu z ul. Przykoszarową – 1 etap        (roboty ziemne).

Roboty zostały wykonane w terminie od 14.07.2016r do 14.06.2017r zgodnie z zapisem w Dzienniku Budowy – Tom I,II,III.

Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia  14.06.2022 r.

Koszt całkowity inwestycji   3 489 733,44 zł brutto