Rozbudowa drogi krajowej nr 63 – ulica Szosa Zambrowska

W dniu 19.06.2017 r. odbył się odbiór końcowy  inwestycji: ,,Rozbudowa drogi krajowej nr 63 – ulica Szosa Zambrowska   w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną’’. Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez:  UNIBEP S.A. ul. 3 Maja 19, 17 – 100 Bielsk Podlaski Oddział Drogowy UNIBEP S.A. w Łomży ul. Poligonowa 12,18 – 402 w Łomży.

Zakres robót obejmował  przebudowę   ulicy Szosa Zambrowska od km 0+013,24 do km 0+559,43.  Roboty zostały wykonane w terminie od 26.07.2016r do 05.12.2016r zgodnie z zapisem w Dzienniku Budowy – Tom I. Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia  19.06.2022 r.

Koszt całkowity inwestycji 2 488 977,95 zł brutto.

W zakresie robót budowlanych obejmujących :

 • budowę jezdni o szerokości 7m o konstrukcji dla obciążenia ruchem KR3
 • budowę chodników
 • budowę ścieżki rowerowej
 • budowę zjazdów na posesje
 • budowę parkingów
 • budowę zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową
 • wykonanie zieleni drogowej
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego ulicy
 • demontaż odcinka istniejącego kanału deszczowego
 • budowę nowej kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi i przykanalikami,
 • renowacja metodą crackingu odcinka kanału deszczowego w pasie zieleni,
 • przebudowa dwóch hydrantów
 • usunięcie kolizji sieci energetycznej PGE i WSA
 • budowę oświetlenia ulicznego drogi oraz parkowego ścieżki rowerowej
 • przebudowę sieci telefonicznej ORANGE S.A.budowa kanału teletechnicznego
 • Projekt współfinansowany w 85% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 Oś priorytetowa IV: Infrastruktura drogowa dla miast, Działanie 4.2: Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T (Transeuropejska Sieć Transportowa) i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego.