Rozbudowa i budowa ulicy Ks. Bp. S. Łukomskiego

W dniu 29.09.2017 r.  odbył się odbiór końcowy  inwestycji: Rozbudowa i budowa ulicy Ks. Bp. S. Łukomskiego (DG 101055B) z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.

Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez:  Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego  sp. z o.o ul. Sikorskiego 156 w Łomży.

Zakres robót obejmował:

– budowa ul. Ks. Bp. S. Łukomskiego (DG 101055B) z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni klasy D (jezdnia o przekroju 1×2) KR2, jezdnia o długości osi 130,5 m,

– budowa nawierzchni zatok postojowych,

– budowa nawierzchni chodników, ciągów pieszo-rowerowych i drogi rowerowej,

– budowa nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych,

– zieleńce,

– budowa nowych odcinków kanalizacji deszczowej z przy kanalikami i wpustami deszczowymi,

– budowa nowej sieci oświetlenia,

– rozbiórka istniejących sieci SN i budowa nowych odcinków sieci SN,

– budowa kanału technologicznego.

Roboty zostały wykonane w terminie od  05.06.2017 r. do 25.09.2017 r. zgodnie z zapisem w Dzienniku Budowy. Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji do dnia  29.09.2022 r. Koszt całkowity inwestycji wyniósł  569 484,06 zł brutto.