Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych

Szanowni Państwo

Urząd Miejski w Łomży przypomina o terminie wniesienia II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do dnia 31 maja 2018 r. Z uwagi na fakt, iż w tym roku dzień 31 maja jest dniem ustawowo wolnym od pracy, wpłat należy dokonywać odpowiednio wcześniej (decyduje data wpływu środków na rachunek gminy).

Ww. opłatę można wnieść przelewem na rachunek Urzędu Miasta Łomża: Getin Noble Bank S.A. 12 1560 0013 2294 6771 7000 0009 lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta Łomża – punkt kasowy Banku Spółdzielczego.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 18 ust.12 pkt 5b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.487 ze zm.) zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa w przypadku niedokonania opłaty w terminie 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty.

Brak wniesienia raty opłaty w terminie skutkuje karą finansową w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży napojów alkoholowych. Kara może wynieść 30% rocznej opłaty podstawowej lub 30% rocznej opłaty podwyższonej. Zwracamy również uwagę na konieczność uiszczania opłat w pełnej wysokości, wynikającej z wartości sprzedaży napojów alkoholowych podanych w składanych oświadczeniach, gdyż zaniżenie wpłaty również powoduje naliczenie 30% kary finansowej bądź stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia.

W przypadku wątpliwości istnieje możliwość sprawdzenia wysokości wpłaty (raty) w siedzibie tutejszego organu – ul. Stary Rynek 14, pok. nr 1 stanowisko nr 3 lub pod nr telefonu 86 215 68 42.

Ponadto przypominamy, iż warunkiem korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży jest konieczność przestrzegania zasad określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wśród najważniejszych z nich należy wymienić:

– zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,

– przestrzeganie warunków sprzedaży napojów alkoholowych określonych w ustawie,

– obligatoryjne cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w przypadku powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego.

Wobec powyższego, przypominamy o takim zorganizowaniu sprzedaży alkoholu w lokalu, żeby zagwarantowany był porządek publiczny zarówno w miejscu sprzedaży jak i w jego najbliższej okolicy. Prawo sprzedaży alkoholu nie jest tylko uprawnieniem do czerpania zysków z tego tytułu, ale też rodzi obowiązek współodpowiedzialności za ład i porządek publiczny w miejscu jego sprzedaży.

Jednocześnie informujemy, że przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne jego wydanie po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.