Przebudowa ulicy Glogera

W dniu 29.06.2018 r. odbył się  odbiór  końcowy zadania – ,,Przebudowa ulicy Glogera w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w ramach Projektu Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży. (od km 0+010,30 do km 0+295,03) to jest na długości 284,73 m.

Prace zostały wykonane na zlecenie Miasta Łomży na podstawie umowy nr WIN.272.2.45.2017 z dnia 06.11.2017 r. i pozwolenia na budowę Decyzja nr 58/2017

z  dnia 30.03.2017 r. przez: BIK-PROJEKT sp. z o.o.  18-400 Łomża  ul. Poligonowa 3.

Zakres robót na zadaniu pn: Przebudowa ulicy Glogera w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w ramach Projektu Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży na długości 284,73 m obejmował:

w zakresie robót drogowych:

– wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego szerokości 6,0 m na
ruch kategorii KR2,

– wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych z kostki polbruk h-8cm,

– wykonanie chodników i wjazdów z kostki polbruk,

– oznakowanie pionowe i poziome jezdni,

– wykonanie zieleńców,

– przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych,

w zakresie robót sanitarnych:

– budowa kanalizacji deszczowej,

– przebudowa sieci wodociągowej (kolizje)

w zakresie robót elektrycznych i telekomunikacyjnych:

– budowa oświetlenia ulicznego;

– przebudowa linii napowietrznej Nn.

Roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną  wykonaną przez biuro: PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE inż. Zygmunt Bieryło 16-061 Juchnowiec Kościelny , ul. Modrzewiowa 19.

Przebudowa ul. Glogera w Łomży, drogi gminnej nr 101026 B, na odcinku o długości 0,28 km wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej jest przedmiotem projektu „Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży” – projekt nr RPO.04.01.01-20-0012/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Oś priorytetowa IV. Poprawa dostępności transportowej, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1. Mobilność regionalna.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności transportowej regionu w ruchu drogowym jak również poprawa jakości dróg regionalnych i lokalnych łączących się z siecią TEN-T.

Projekt obejmuje przebudowę ul. Glogera na odcinku od ul. Wojska Polskiego (droga krajowa nr 61) do ul. Nowogrodzkiej (droga powiatowa nr 2602B).

Całkowita wartość 1.386.576,50 zł brutto, w tym wydatki kwalifikowane 1.386.576,50 zł brutto, dofinansowanie 85%:  1.178.589,96 zł