Polska Strefa Inwestycji

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1162) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji z dnia 28 sierpnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1713) wprowadziła nowe warunki inwestowania także w Łomży.

W ramach Polskiej Strefy Inwestycji, na mocy powyższych przepisów przedsiębiorca może uzyskać wsparcie na realizację nowych inwestycji na własnym gruncie.

Wsparcie udzielane jest przedsiębiorcy realizującemu nową inwestycję, w drodze decyzji o wsparciu.

Decyzja o wsparciu wydawana jest na 15 lat.

W tym okresie przedsiębiorca może uzyskać zwolnienie z podatku dochodowego do wysokości nawet 70% poniesionych nakładów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy (mały przedsiębiorca, średni i duży odpowiednio 60% i 50%)

Decyzję o wsparciu wydaje się na realizację nowej inwestycji która spełnia kryteria:

1) ilościowe,

2) jakościowe;

Zgodnie z rozporządzeniem:

Kryteria ilościowe uznaje się za spełnione w Łomży jeżeli poniesione nakłady inwestycyjne wyniosą nie mniej niż:

  • 10 mln zł – duży przedsiębiorca
  • 2 mln zł – średni przedsiębiorca
  • 500 tys. zł – mały przedsiębiorca
  • 200 tys. zł – mikroprzedsiębiorca

Kryteria jakościowe uznaje się za spełnione jeżeli przedsiębiorca uzyska 4 z 10 pkt wyszczególnionych w tabeli 1 lub 2 (usługi lub przemysł) rozporządzenia

Wnioski o wydanie decyzji o wsparciu już można składać.

Zapraszamy do kontaktu z Centrum Obsługi Przedsiębiorców Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14, pokój 124, drogą elektroniczną cop@um.lomza.pl lub telefonicznie 86 2156852.