Budowa ul. Szmaragdowej

W dniu 11.07.2019 r. odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego p.n.:Budowa ul. Szmaragdowej w Łomży w zakresie „Budowa i rozbudowa ulicy Szmaragdowej w Łomży wraz infrastrukturą techniczną”.

Prace wykonane zostały na zlecenie Miasta Łomży przez: EKOTECH Paweł Jarząbek, Wiśniewo 53B, 18-300 Zambrów.

Zakres robót budowlanych obejmował:

w zakresie robót branży drogowej;

– budowę ul. Szmaragdowej z wykonaniem nowej nawierzchni nowej nawierzchni jezdni klasy D (jezdnia o przekroju 1×2) KR2, jezdnia długości w osi 492,34 m, i szerokości 6 m

– przebudowę skrzyżowania ul. Szmaragdowej z ul. Sybiraków,

– budowę nawierzchni chodników,

– budowę nawierzchni zjazdów indywidualnych i publicznych,

– zieleńce,

w zakresie robót branży sanitarnej;

– budowę kanalizacji deszczowej z przy kanalikami w zakresie oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu,

– przebudowę sieci wodociągowej  wraz przebudową węzła hydrantowego – zgodnie z PZT,

– przebudowę sieci gazowej wraz przebudową przyłączy gazowych – zgodnie z PZT,

w zakresie robót branży elektrycznej;

– budowę nowej sieci oświetlenia drogowego – zgodnie z PZT,

Roboty wykonane zostały w czasie od dnia 22.10.2018 – 28.06.2019 zgodnie z zapisami w dzienniku budowy. Roboty zostały wykonane zgodnie z umową nr272.2.36.2018 z dnia 08.10.2018 r., Aneks nr 1 z dnia 12.06.2019 r., do umowy nr WIN.272.2.36.2018 z dnia 08.10.2018 r. Wykonawca na wykonane roboty udzielił gwarancji 60 miesięcy, który rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty odbioru końcowego robót i zobowiązał się do usuwania wszelkich wad stwierdzonych podczas przeglądów gwarancyjnych.  Koszt całkowity inwestycji robót wyniósł: 2 463 576,08 zł. brutto, z czego 140 000 zł dołożyła SM Perspektywa i 260 000 zł. firma Development Sp.j. Zacharzewski i Skowroński. Ponadto zadanie otrzyma dofinansowanie 50 % kosztów kwalifikowanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 995 210, 00 zł.