Rewitalizacja Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma

Przedmiotowy projekt dotyczy rewitalizacji Parku Jana Pawła II – Papieża Pielgrzyma w Łomży  na powierzchni 7,53 ha oraz wykonania elementów infrastruktury dodatkowej tj. placów zabaw, ścieżek, monitoringu, przyłącza i sieci, toalety, fontanny, oświetlenia oraz wyposażenia parku.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zielonych oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i przyrodniczej obszaru miasta Łomża jako miasta zielonego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Oś Priorytetowa II: Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Wartość projektu – 4 713 522,98 PLN
Wartość dofinansowania – 1 987 143,35 PLN

Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.05.00-00-0150/16-00 z dnia 20.11.2017 r., Aneks nr POIS.02.05.00-00-0150/16-02 z dnia 06.12.2019 do Umowy o dofinansowanie.

2016 r.

2019 r.