Wsparcie udzielane przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą wsparcia udzielanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

Informacja o wsparciu udzielanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży w związku z COVID– 19./ Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 568.)

I. Jednorazowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorców w wysokości do 5 000 zł. /art. 15 zzd/

 • Wniosek o pożyczkę należy składać w PUP terytorialnie właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Mikroprzedsiębiorca musi zatrudniać co najmniej jednego pracownika / dopuszczalny niepełny etat/ ale mniej niż 10. We wniosku o pożyczkę mikroprzedsiębiorca oświadcza o stanie zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Mikroprzedsiębiorca, który na dzień 29 lutego oraz w dniu składania wniosku nie zatrudnia pracowników nie może ubiegać się o pożyczkę.
 • Pożyczka jest przeznaczona na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, pracodawca nie musi przedstawiać w PUP udokumentowanych wydatków / np. czynsz, prąd, podatek/.
 • Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski w skali roku.
 • Kwestie związane z niezaleganiem wnioskodawcy w opłacaniu składek ZUS nie dotyczą pożyczki. W związku z tym mogą być one udzielane mikroprzedsiębiorcom, którzy mają trudności z opłacaniem składek ZUS.
 • Pożyczka stanowi pomoc publiczną. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu covid-19; stanowi integralny element wniosku.
 • Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.
 • Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Pożyczkobiorca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o utrzymaniu stanu zatrudnienia.
 • Pożyczkobiorca w ciągu 14 dni od dnia spełnienia warunku umorzenia, składa do PUP wniosek o umorzenie pożyczki. Oświadczenie o niezmniejszeniu stanu zatrudnienia, zawarte we wniosku o umorzenie pożyczki, Pożyczkobiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 • Informacje o możliwości ubiegania się o pożyczkę oraz wnioski dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży na stronie głównej w zakładkach: Pisma/wnioski do urzędu, Dokumenty do pobrania, Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiebiorców.
 • Przedsiębiorcy dysponujący podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski przez platformę elektroniczną praca.gov.pl lub przesłać wnioski pocztą elektroniczną na adres e-mail PUP w Łomży: bilo@praca.gov.pl. Pozostali mogą wysłać wniosek za pośrednictwem poczty lub wrzucić do skrzynki korespondencyjnej zamieszczonej na budynku PUP Łomża, ul. Nowogrodzka

II. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Wsparcie dotyczy:

 1. Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy /art.15 zzb/.
 2. Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, niezatrudniającą pracowników /art. 15zzc/.
 3. Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne/ art. 15 zze/.
 • Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych, rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.
 • Spadek obrotów jest rozumiany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych w roku 2020 w porównaniu do analogicznych dwóch miesięcy w roku 2019. Przy czym wybrany okres powinien mieścić się w ramach czasowych: od po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego złożenie wniosku.
 • Miesiąc może być rozumiany jako 30 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, jeśli wybrany dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.
 • Aby uzyskać wsparcie należy złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub miejsce wykonywania pracy pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Osoba fizyczna prowadząca działalność składa wniosek do PUP właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności. Nabór wniosków zostanie ogłoszony w II połowie kwietnia br.
 • Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
 • W sytuacji, gdy przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia z opłacania składek odprowadzanych do ZUS, nie może otrzymać dofinansowania w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne. Może natomiast otrzymać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników.
 • Sytuacja, w której przedsiębiorca skorzystał z możliwości rozłożenia na raty lub przesunięcia terminu spłaty składek na ubezpieczenia społeczne, nie ma wpływu na otrzymanie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Dofinansowanie obliczone zostanie według następujących przedziałów spadku przychodów:

co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń,

co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń,

co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń,

Wsparcie może zostać przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres.

Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie oraz po zakończeniu wsparcia przez okres równy okresowi pobierania dofinansowania.

Dofinansowanie będzie wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane. Przedsiębiorca zaś będzie składał oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.

 • Wnioski powinny zostać złożone w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.
 • Przyjmowanie wniosków o udzielenie dofinansowania odbywać się będzie do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację tej usługi.
 • Pożyczka stanowi pomoc publiczną. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu covid-19; stanowi integralny element wniosku.
 • Przedsiębiorcy dysponujący podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym mogą składać wnioski przez platformę elektroniczną praca.gov.pl lub przesłać wnioski pocztą elektroniczną na adres e-mail PUP w Łomży: bilo@praca.gov.pl. Pozostali mogą wysłać wniosek za pośrednictwem poczty lub wrzucić do skrzynki korespondencyjnej zamieszczonej na budynku PUP Łomża, ul. Nowogrodzka 1.